แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง ผู้ชม
 วัดสุนันทวนาราม
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5ธันวาคม 2555
 ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอกกฐินสมัคคี ณ.สำนักธรรมสถานเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (สาขาวัดดงน้อย)
 ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอกกฐินสมัคคี ณ.สำนักธรรมสถานเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (สาขาวัดดงน้อย)
 ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักธรรมสถานเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ
 แนะนำสถานปฏิบัติที่เชียงใหม่ค่ะ
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 16-19 พฤศจิกายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 9-12 พฤศจิกายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 2-5 พฤศจิกายน 2555 ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 26-29 ตุลาคม 2555 ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 แนะนำสถานปฏิบัติธรรม
 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน..หลักสูตรเบื้องต้น...ในวันที่ 19-23 ตุ.ค. 55 ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา
 สำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5ธันวาคม 2555
 26–30 ตค.55 วันออกพรรษา ขอเชิญปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 19 ตค. - 23 ตค. 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 แจ้งข่าว งานสอนสมาธิวิชชาธรรมกาย(เปิดบ้านสอน) ณ หมู่บ้านเทพานิเวศน์ (ต.ค.)
  ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน อบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ณ.วัดพลับพลา จ.จันทบุรี ๒๒-๒๘ ต.ค. ๕๕
 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน..หลักสูตรเบื้องต้น...ในวันที่ 19-23 ตุ.ค. 55 ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา
 เปิดโอกาสให้ชีวิต บวชเนกขัมมบารมี ,เปิดวัดวันอาทิตย์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตใกล้ชิดพระพุทธศาสนา องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดไผ่เหลือง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 19 ตค. - 23 ตค. 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ , พัทยา


  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย