ทาน

ทาน หมายถึง การให้, การแบ่งปัน, การเสียสละ, การเอื้อเฟื้อ หรืออีกความหมายหนึ่งคือ วัตถุที่พึงให้ การให้ทาน คือการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนโดยหมายให้ผู้ได้รับได้พ้นจากทุกข์ แบ่งออกเป็น ๓ อย่างได้แก่ ๑. อามิสทาน คือการให้วัตถุ สิ่งของ หรือเงินเป็นทาน ๒. ธรรมทาน คือการสอนให้ธรรมะเป็นความรู้เป็นทาน ๓. อภัยทาน คือการให้อภัยในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ดีกับเรา ไม่จองเวร หรือพยาบาทกัน


ทาน
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย