คำกล่าวขอบวชเป็นแม่ชี

ศ า ส น พิ ธี : คำกล่าวขอบวชเป็นแม่ชี


คำขอบวชเป็นแม่ชี

อะหัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,
ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ปัพพัชชัง มัง ภันเต,
สังโฆ ธาเรตุ อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง,
สะระณัง คะตัง

คำแปล

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้ที่พระองค์ทรงเสด็จดับ ขันธปรินิพพานไปแล้ว กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ เป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ขอ พระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้บวชในพระธรรมวินัย เป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็น สรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอุปสมบทวิธีและการรักษาอุโบสถศีลจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย