เชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรมชำระใจเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2556

 เนินฆ้อ   28 มี.ค. 2556

เชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรมชำระใจในโอกาสปีใหม่ไทยสงกรานต์ 2556
12 – 16 เมษายน 2556
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานพระธาตุห้วยบอนเก่าจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานรุ่นพิเศษ 3 วัน สำหรับท่านที่อยากจะใช้วันหยุดยาวช่วงสงกรานต์หลบน้ำไปชำระใจด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนา
ตารางอบรมวิปัสสนาภาวนาหลักสูตร 3 วัน
วันที่ 12 เมษายน
13.00 – 16.30 น. รายงานตัว ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เข้าที่พัก
18.00 – 21.00 น. ปฐมนิเทศ ความรู้เรื่องการภาวนา ฝึกวิธีภาวนาใน 4 อิริยาบท
21.00 น. พักผ่อน
วันที่ 13 ถึงวันที่ 15 เมษายน
04.00 น ตื่นนอน ทำกิจวัตรส่วนตัว (ระฆังปลุก)
ปฏิบัติภาวนา
06.00 น. เดินจงกรมหมู่
06.30 น. ร่วมกันทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรม หอฉัน บริเวณ และอาคารที่พัก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(ระฆัง)
08.00 ฟังธรรมเทศนา (ระฆัง)
09.00 ปฏิบัติภาวนา
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ทำกิจส่วนตัวแล้วเดินจงกรมเดี่ยว
12.30 น. ฟังบรรยายสรุปธรรม (ระฆัง)
14.00 น. ปฏิบัติภาวนา
16.00 น. น้ำปานะ พักผ่อน อาบน้ำ ทำกิจส่วนตัว (สอบอารมณ์)
18.00 น. ปฏิบัติภาวนา (สอบอารมณ์ต่อ) (ระฆัง)
ฟังสรุปและคำแนะนำเพิ่มเติมประจำวัน
21.00 น. พักผ่อน
วันที่ 16 เมษายน (วันปิดอบรม)
04.00 น. ตื่นนอน ทำกิจวัตรส่วนตัว ปฏิบัติภาวนา ฟังปัจฉิมนิเทศ
06.00 น. พิธีปิดการอบรม
คุณสมบัติและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
1.อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ไม่จำกัดเพศ ชาย หญิง หรือนักบวช ไม่จำกัดศาสนา
2.ไม่อยู่ในระหว่างการเจ็บป่วย หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
3.ไม่สูบบุหรี่ ไม่เคี้ยวหมาก ไม่เสพย์สิ่งเสพย์ติด หรือสามารถงดบุหรี่และการเคี้ยวหมากได้ตลอด ระยะเวลาการอบรม
4.ไม่นำเครื่องประดับหรือสิ่งของมีค่ามากติดตัวมาด้วย
5.งดการฟังวิทยุหรือเครื่องเสียงต่างๆ โทรศัพท์มือถือให้ฝากไว้กับกรรมการจัดการอบรมโดยจะคืนให้หลังปิดการอบรม
6.เครื่องแต่งกายระหว่างการอบรม ให้เป็นชุดที่สุภาพ หลวมๆ นุ่งห่มสบาย สีไม่ฉูดฉาด โดยไม่จำเป็นต้องเป็นชุดขาวก็ได้
7.ยินดีและยอมรับปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของการอบรม
8.สำรวมอินทรีย์ สำรวม กาย วาจา ใจ ปิดวาจา ตลอดระยะเวลาการอบรม จะสนทนาแต่เฉพาะกับอาจารย์ผู้สอนในเรื่องข้อธรรมหรือกับ ธรรมบริกรในความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น
9.งดการจุดธูปเทียน งดการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเวลาระหว่างการอบรม ให้ทำปฏิบัติบูชาแทน
10.รักษาศีล 8 อาหาร จะจัดอาหารมังสะวิรัติให้วันละ 2 มื้อ เช้า กลางวัน ตอนบ่ายมีน้ำปานะ

ติดต่อขอทราบรายละเอียด..สมัครเข้ารับการอบรม..
โทร 08-9838-6213 อีเมล์ suriwong44@gmail.com.... Weera2556@hotmail.com
เชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเป็นค่าเลี้ยงอาหารและค่าจัดการอบรมได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนพระธาตุห้วยบอนเก่า” บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขา อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่ ในนาม นายบุญตาน ธรรมเรือง หมายเลขบัญชี 238-2-37228-2
แล้วโทรแจ้งที่ 08-9838-6213
ขออำนาจกุศลผลบุญที่สนับสนุนการอบรมปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา จงมาดลให้ทุกๆท่านประสบแต่ความสุขความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเทอญ


• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• ขอเชิญชวนชาวร้อยเอ็ดร่วมบุญทอดกฐิน

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• ระฆังธรรม

• "ผู้นินทาคือผู้ทำกรรมไม่ดี" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• ร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมพื้นรอบอุโบสถที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ณ วัดไทยลอสแอลเจลิส

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย