การวิเคราะห์ค้นหาตัวตน บุคลิกภาพ และสุขภาพของคุณแบบองค์รวม


การวิเคราะห์ค้นหาตัวตน บุคลิกภาพ และสุขภาพของคุณแบบองค์รวม จากภูมิปัญญาโบราณทีสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคน ที่เรียกว่า มรดกแห่งการดูแลสุขภาพ ตามหลักวิถีพุทธ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อเน้นให้เกิดสมดุลทางกาย จิตอารมณ์ และจิตวิญญาณ เพราะมนุษย์ทุกชีวิตล้วนแล้วแต่ประกอบด้วย สามเหลี่ยมสมดุลแห่งชีวิต...


ประชาสัมพันธ์/ข่าวสารทั่วไป

จีรัง กรุ๊ป    

ธรรมะไทย