อริยสัจ ข้อที่ ๑ คือ ทุกข์มีอยู่ ไม่ใช่เราเป็นทุกข์
ตราบใดที่ยังรู้สึกว่าเราเป็นทุกข์
ยึดมั่นว่าเราเป็นเจ้าของทุกข์
เราไม่มีทางที่จะกำหนดรู้อริยสัจคือทุกข์ได้

พระอาจารย์ชยสาโร
Mindfulness Course
11 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66


จีรัง กรุ๊ป    

ธรรมะไทย