วิธีรักษาอุโบสถศีล
๑ : วิธีถือศีลในวันพระ

ศ า ส น พิ ธี : วิธีรักษาอุโบสถศีล
หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๑ : วิธีถือศีลในวันพระ


เมื่อพระภิกษุสามเณรทำวัตรเช้าเสร็จแล้ว ก็ถึงวาระที่อุบาสก อุบาสิกา ทำวัตรเช้าในอันดับ ต่อไป โดยเริ่มกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยก่อนว่า...

ยะมะหัง สัมมาสัมพุทธัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะโต, (หญิงว่า คะตา)

ข้าพเจ้าได้ขอถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์ใด, ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก
อิมินา สักกาเรนะ, ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ,
ข้าพเจ้าขอบูชาซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น, ด้วยเครื่องสักการะอันนี้.

ยะมะหัง สวากขาตัง ธัมมัง สะระณัง คะโต,(หญิงว่า คะตา)
ข้าพเจ้าได้ขอถึงซึ่งพระธรรมใด, ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว, ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก,
อิมินา สักกาเรนะ, ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ,
ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมนั้น, ด้วยเครื่องสักการะอันนี้.

ยะมะหัง สุปะฏิปันนัง, สังฆัง สะระณัง คะโต,(หญิงว่า คะตา)
ข้าพเจ้าได้ขอถึงแล้วซึ่งพระสงฆ์ใด, ผู้ปฏิบัติดีแล้ว, ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก,

อิมินา สักกาเรนะ, ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ,
ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์นั้น, ด้วยเครื่องสักการะอันนี้.

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
(กราบหนึ่งครั้ง)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ.
(กราบหนึ่งครั้ง)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สะวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
(กราบหนึ่งครั้ง)
หลังจากนั้นให้ทำวัตรเช้าต่อไปจนจบ เมื่อทำวัตรเช้าจบลงแล้ว หัวหน้าอุบาสกอุบาสิกาพึงนั่ง คุกเข่าประนมมือ กล่าวประกาศองค์อุโบสถทั้งคำบาลีและคำไทยหัวข้อย่อย + วิธีรักษาอุโบสถศีล

อุปสมบทวิธีและการรักษาอุโบสถศีล• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• ๗๐.ปางทรงรับอุทกัง

• โควิด-19 รอบนี้กระจายอยู่รอบตัว ไม่ใช่แค่ใส่แมสก์ ล้างมือ แต่ควรสร้างเกราะป้องกัน ให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง พร้อมสู้ไวรัส แบคทีเรีย ด้วยพลูพลัส PLU+ คิดค้น พัฒนาและผลิตโดยอังกฤษ ตรางู รูปแบบแคปซูล พกพาสะดวก ทานง่าย ดูดซึมเร็ว เห็นผลจริง


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย