• วัดนาคกลาง วรวิหาร
  • เลขที่ 761 ซอยอิสรภาพ 42 แยก 5 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
  • พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
  • สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย
  • สิ่งสำคัญคู่วัด "พระพุทธประสิทธิ์ (หลวงพ่อมหาเศรษฐี) พระประธาน ในพระอุโบสถวัดนาคกลางวรวิหาร"
  • เจ้าอาวาส พระปริยัติวโรปการ (ดำเนิน จิตฺตโสภโณ)
  • วันตั้งวัด พ.ศ. 2355
  • อ่านต่อ...จีรัง กรุ๊ป    

ธรรมะไทย