พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

ศรัทธา

ดู สัทธา.

ศรัทธาไทย

a gift of faith; a gift offered through faith.

ศาลพระภูมิ

(guardian-) sprit house.

ศาลา

hall; pavilion; wayside shelter; study and merit-making hall; public building; preaching hall; multipurpose hall.

ศาลาการเปรียญ

ดู การเปรียญ.

ศาสดา

a teacher; master; (the Six) teachers; (T.) the founder of a religious.

ศาสดา, พระบรม

the Master; the Great Master; the Teacher.

ศาสดาพยากรณ์

a prophet.

ศาสนสมบัติ

ecclesiastical property.

ศาสนา1

teaching; message; doctrine; the Dispensation.

ศาสนา2

a religion.

ศาสนาจารย์

a religious teacher; moral instructor; missionary. เทียบ อนุศาสนาจารย์.

ศาสนิก

an adherent; follower.

ศิษย์วัด

monastery boy; monastery pupil; temple boy; a monk’s pupil.

ศีล

1. morality; moral conduct. 2. a precept; rule of morality; training rule.

ศีลธรรม

morality; morals.

ศีลาจารวัตร

moral conduct; manners and duties; moral habits, mien and deportment; the way of behaving and observing one’s duties.

ศูทร

a person of the lowest caste; the workers; those who contribute the necessary physical labour; a Sudra; servant; menial; workpeople.

โศก

grief; sorrow.
[ จำนวนคนอ่าน 3177 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย