พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พนมมือ

v. to lift the joined palms as a token of reverence; put the hands together (at the chest or forehead) in salutation.

พยากรณ์

answer; explanation; declaration; exposition; prediction.

พยาธิ

disease; sickness; ailment.

พยาบาท

ill-will; hatred; malevolence; aversion.

พยายาม, ความ

effort; exertion; striving; endeavor.

พร

boon; blessing; favour.

พรต

ascetic practice; religious observance.

พรมน้ำมนต์

to sprinkle the holy water.

พรรษา

a year; rainy season; the rains; rains-retreat; rains-residence; the Buddhist Lent.

พรหม

1. (in Hinduism) Brahma; the Creator; the Universal Self. 2. (in Buddhism) a divine being of the Form Sphere or of the Formless Sphere; brahma god; happy and blameless celestial being; inhabitant of the higher heavens.

พรหมจรรย์

the Holy Life; sublime life; religious life; celibate life; chaste life; strict chastity; Brahma-faring.

พรหมจารี

one who leads a holy or chaste life; celibate; Brahma-farer.

พรหมโลก

the Brahma world; the Fine-material and Immaterial Worlds.

พรหมวิหาร

(the four) Divine States (of mind); the four noble sentiments; the Highest Conduct; the sublime states of mind.

พระ-

ตัด “พระ” ออกแล้วดูในลำดับของคำนั้นๆ.

พระ

1. title used when speaking of a Buddhist monk; venerable. 2. a Bhikku; Buddhist monk; monk; (in other religious) a priest; minister; clergyman; etc.

พระครู

the title of monastic dignitary lower than Chao Khun; Phra Khru; Venerable Teacher.

พระเครื่อง

a small Buddha image (often used as an amulet or talisman); amuletic Buddha image.

พระธรรม

Dhamma; Dharma; the Doctrine; the Teachings; the Law; the Norm.

พระนอน

Reclining Buddha.

พระบรมศาสดา

the Master; the Teacher; the Great Master; the Buddha.

พระบูชา

a Buddha image of a larger size fit to be placed more or less permanently for worship; Buddha image (to be) set (on an altar) for worship; altar Buddha-image.

พระประธาน

the principle Buddha image (in the Uposatha hall); main Buddha image.

พระปรางค์

(round-topped) towerlike stupa with a pronged crownpiece; Phra Prang.

พระผู้มีพระภาค

the Blessed One; the Exalted One.

พระพุทธเจ้า

the Buddha; Lord Buddha; the Enlightened One; the Awakened One.

พระพุทธบาท

the Buddha’s footprint.

พระพุทธปฏิมา

a Buddha image.

พระพุทธรูป

the figure of the Buddha; a Buddha image.

พระพุทธศาสนา

Buddhism; the teaching of the Buddha.

พระสงฆ์

1. Sangha; the Order; the monastic order. 2. a monk.

พระไสยาสน์

ดู พระนอน.

พราหมณ์

a Brahman; man of the Brahmin caste; a priest.

พละ

power; strength; health; energy.

พลี

religious offering.

พหุลกรรม

ดู อาจิณณกรรม.

พหูสูต

one who has great knowledge; a very learned man; well-taught man; man of great learning.

พัดยศ

an ornamental long-handled fan used as insignia of monastic rank; fan as rank insignia; rank fan; official fan; fan insignia.

พัทธสีมา

boundary established by the Sangha; consecrated area; consecrated place of assembly; (T.) consecrated assembly hall.

พับเพียบ

v. to sit flat with both legs tucked back to one side; sit side-ways.

พาล

a fool; spiritually defective person.

พาหุสัจจะ

much learning; great learning; profound knowledge.

พิธี

arrangement; performance; ceremony.

พิธีกรรม

rite; ritual; ceremony.

พิธีหลวง

ดู ราชพิธี.

พินทุ, พินทุกัป

ดู กัปปพินทุ. 

พีชนิยาม

physical organic order; biological laws.

พุทธะ

the Buddha; a Buddha; enlightened one.

พุทธกาล

the time of the Buddha (or a Buddha); the advent of the Buddha.

พุทธกิจ

the Buddha’s daily routine; duty of the Buddha.

พุทธคุณ

the quality (virtue or character) of the Buddha.

พุทธจริยา

the Buddha’s conduct; the Buddha’s course of conduct; the Buddha’s career or style of life; the Buddha’s life activities; the way of the Buddha.

พุทธจักร

the Buddhist Church; the Buddhist monastic order.

พุทธบริษัท

the Buddhist assembly; the four assemblies of Buddhists; Buddhists collectively.

พุทธบาท

the Buddha’s footprint.

พุทธปฏิมา

ดู พระพุทธปฏิมา.

พุทธประวัติ

the life of the Buddha; life-story of the Buddha.

พุทธพจน์

the words (or teaching) of the Buddha; the Buddha’s sayings.

พุทธภาษิต

what said by the Buddha; the Buddha’s sayings.

พุทธมามกะ

one devoted to the Buddha; one who professes Buddhism; a Buddhist.

พุทธรูป

ดู พระพุทธรูป.

พุทธวงศ์

“the History of the Buddhas”; name of the fifteenth division of the Khuddaka Nikaya.

พุทธศักราช

the Buddhist Era (B.E.).

พุทธศาสนา

ดู พระพุทธศาสนา.

พุทธศาสนิกชน

a Buddhist; adherent of Buddhism.

พุทธันดร

a Buddha-interval; the period between the appearance of one Buddha and the next.

พุทธานุสติ

recollection of the Buddha; reflection on the virtue of the Buddha.

พุทธาวาส

residence of the Buddha’; the sanctuary or public precincts of monastery.

พุทธิจริต

the intellectual; the wise; one whose behavior or character is wisdom; an intelligent-natured person.

เพล

the limited time for the second and last meal of the monk; lunchtime for Buddhist monks; (11:00-12:00 a.m.); forenoon meal.

แพศย์

a member of the third caste; merchant and agriculturalist; trades folk.

โพชฌงค์

(the seven) Constituents (or Factors) of Enlightenment; wisdom-factors.

โพธิ [ต้นไม้]

the “Bo” tree; the Bodhi Tree; pipal tree; the Ficus Religiosia.

โพธิญาณ

Enlightenment; supreme knowledge.

โพธิปักขิยธรรม

(the thirty-seven) qualities contributing to enlightenment; virtues partaking of enlightenment.

โพธิสัตว์, พระ

the Bodhisatta; Bodhisattva; a Buddha-to-be; Enlightenment-being; candidate for Buddhahood; one who has resolved to attain enlightenment for the helping of his follow-men.
[ จำนวนคนอ่าน 5268 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย