พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

ยกช่อฟ้า, พิธี

the ceremony of mounting the gable-final.

ยถาภูตญาณทัศนะ

absolute knowledge; the knowledge and vision according to reality.

ยม

the Lord of the Underworld; ruler of the kingdom of the dead; death.

ยมก

“The Book of Pairs”; name of Sixth book of the Abhidhamma Pitaka.

ยมกปาฏิหาริย์

the Twin Wonder; the Twin Miracle; the miracle of the double appearances, consisting in the appearance of phenomena of opposite character in pairs, as streaming forth of fire and water at the same time.

ยศ

glory; fame; repute; success; honor; high position.

ยักษ์

1. a demon. 2. an attendant of Kuvera or Vessavana. 3. a messenger of Yama. 4. a fallen angle; deity. 5. Sakka. 6. any of the Four Great Kings. 7. the individual soul.

ยัญ

sacrifice; offering; alms-giving; charity.

ย่าม

a small bag in which the monk carries things; a monk’s bag; satchel.

ยามา

the realm of the Yama gods; name of the third heavenly abode, of which Suyama is the king.

เยภุยยสิกา

decision according to the majority.

โยคะ

1. effort; endeavor; application; undertaking. 2. bond; tie; attachment.

โยคาวจร

one who practices spiritual exercise; meditator.

โยคี

one who devotes himself to spiritual things; an earnest student; one devotes to mental training; meditator.

โยชน์

a measure of length; a distance of about 10 miles, or 16 kms.

โยนิ

1. Origin; way of birth; place of birth; realm of existence; source; (the four) Modes of Births. 2. Thoroughness; knowledge; insight.

โยนิโสมนสิการ

proper attention; systematic attention; having thorough method in one’s thought; proper consideration; wise consideration; thorough attention; critical reflection; genetically reflection; analytical reflection.

โยม

appellation used by a monk for his parents or his patron or supporter.
[ จำนวนคนอ่าน 2580 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย