พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด ฤ

ฤทธิ์

ดู อิทธิ.

ฤษี

an ascetic; sage; seer.
อา-โอ
สารบัญพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ไทย-อังกฤษ

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย