พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

ภควา

ดู พระผู้มีพระภาค.

ภพ

becoming; existence; process of becoming; state of existence.

ภยาคติ

wrong way of behaviour consisting in fear; prejudice caused by fear.

ภวตัณหา

craving for existence; craving for rebirth; craving for sensual pleasures connected with the view of eternalism.

ภวังค์

life-continum; the subliminal consciousness; constituent of becoming; the passive state of mind; functional state of subconsciousness.

ภังคะ

dissolution; cessation; dissolving or waning moment.

ภัณฑาคาริก

a storekeeper or treasurer.

ภัณฑูกรรม

close shaving; act of shaving close.

ภัต

food; meal; boiled rice.

ภัตกิจ

talking a meal.

ภัตตุเทศก์

one in charge of the distribution of food; an elder who supervises the distribution of food; superintendent of meals; issuer of meals.

ภัย

fear; fright; danger.

ภาวะ

fixed nature; condition; becoming.

ภาวนา

development; mental culture; meditation.

ภาวนาปธาน

the effort to develop unrisen good; the effort to develop wholesome states.

ภาวนามยปํญญา

wisdom resulting from mental development; understanding through practice.

ภาวนามัย

(merit) gained through, or connected with, meditation; merit accomplished by culture or practice; mental culture as a way of making merit.

ภาเวตัพพธรรม

that which is to be developed, i.e. the Noble Eightfold Path.

ภาษิต

a saying.

ภิกขา

alms; begged food.

ภิกขาจาร

going about for alms; begging for alms.

ภิกษุ

a Bhikkhu; Bhikkhu; Buddhist monk.

ภิกษุณี

a Bhikkhuni; Buddhist nun.

ภูต

1. the elements of which the body is composed. ดู มหาภูตรูป. 2. a living being; born creature. 3. a ghost. 4. an Arahant.

ภูมิ

1. ground; plane; stage; level. 2. state of consciousness; a plane of existence; a plane of consciousness.

เภสัช

medicine; drug.

โภชนะ

food, meal.

โภชนียะ

fit to be eaten; soft food.

โภชเนมัตตัญญุตา

moderation in eating.
[ จำนวนคนอ่าน 3036 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย