พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

ผรณาปีติ

rapture; diffused rapture.

ผรุสวาจา

harsh speech; harsh language.

ผล

fruit; result; consequence; effect.

ผัสสะ

contact; touch; mental impression.

ผ้ากราบ

cloth for placing the forehead on when bowing down; prostrating cloth.

ผาณิต

treacle; molasses; sugar.

ผ้าป่า

“Forest Robe”; (prob. ผ้าป่าช้า) cloth ground; discarded cloth; (T.) a robe left for the monks to take as a discarded cloth. v. (ทอดผ้าป่า) to leave a robe (together with other offerings) for the monks to take as a discarded cloth; hold a Forest-Robe Presentation Ceremony.

ผ้าอาบ

a bathing-cloth.

ผ้าอาบน้ำฝน

cloth for the rains; rains-cloth.

ผูกสีมา

v. to establish the boundary of the Sangha communion area. n. consecration of the Assembly Hall boundary.

เผดียง

v. to invite (monks), esp. for a collective action.

เผยแผ่

propagation; dissemination; spreading.

แผ่เมตตา

radiation of loving-kindness. v. to wish others (or all beings) to be well and happy.

แผ่ส่วนกุศล

ดู อุทิศกุศล.

โผฏฐัพพะ

tangible object.
[ จำนวนคนอ่าน 3957 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย