พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

หมวด ผ

ผรณาปีติ

rapture; diffused rapture.

ผรุสวาจา

harsh speech; harsh language.

ผล

fruit; result; consequence; effect.

ผัสสะ

contact; touch; mental impression.

ผ้ากราบ

cloth for placing the forehead on when bowing down; prostrating cloth.

ผาณิต

treacle; molasses; sugar.

ผ้าป่า

“Forest Robe”; (prob. ผ้าป่าช้า) cloth ground; discarded cloth; (T.) a robe left for the monks to take as a discarded cloth. v. (ทอดผ้าป่า) to leave a robe (together with other offerings) for the monks to take as a discarded cloth; hold a Forest-Robe Presentation Ceremony.

ผ้าอาบ

a bathing-cloth.

ผ้าอาบน้ำฝน

cloth for the rains; rains-cloth.

ผูกสีมา

v. to establish the boundary of the Sangha communion area. n. consecration of the Assembly Hall boundary.

เผดียง

v. to invite (monks), esp. for a collective action.

เผยแผ่

propagation; dissemination; spreading.

แผ่เมตตา

radiation of loving-kindness. v. to wish others (or all beings) to be well and happy.

แผ่ส่วนกุศล

ดู อุทิศกุศล.

โผฏฐัพพะ

tangible object.
อา-โอ
สารบัญพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ไทย-อังกฤษ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย