พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

จงกรม

walking up and down; a terraced walk. v. to walk up and down.

จตุตถฌาณ

the fourth Jhana; the fourth absorption.

จตุธาตุววัตถาน

analysis of the four elements; determining of the elements; contemplation on the 4 essential qualities of which the body is composed.

จตุปัจจัย

ดู ปัจจัย

จตุรพิธพร

the fourfold blessing; the four excellent things, viz., long life, beauty, happiness and health.

จตุราริยสัจจ์

the Four Noble Truths; the Four Holy Truths.

จตุวรรค

a chapter of four monks.

จรณะ

behavior; conduct; good conduct.

จริต

the intrinsic nature of a person; (the six types of) characteristic behavior; character; temperament.

จริยาปิฎก

“Modes of Conduct”; name of the fifteenth division of the Kuddaka Nikaya.

จริยาวัตร

1. customs and manners to be observed; duties concerned with conduct. 2. conduct and duties; moral conduct and the performance of duties.

จักขุ, จักษุ

the eye.

จักขุทวาร

the eye-door; eye-avenue.

จักขุวิญญาณ

eye-consciousness.

จักร, จักรธรรม

the set of four virtues, being like the four wheels of a carriage, constituting the means to prosperity; virtues wheeling of prosperity.

จักรพรรดิ

1. world-king; a universal monarch, endowed with the seven valuables or treasures. 2. (T.) an emperor.

จักรวาล

a world-circle; solar system.

จัณฑาล

an outcaste; the untouchable.

จันทรคติ

the system of a lunar calendar.

จาคะ

1. charity; generosity; sacrifice; self-denial; liberality; munificence; benefaction. 2. abandoning; giving up; renunciation.

จาคสัมปทา

achievement of charity.

จาคานุสติ

reflection on generosity; recollection of liberality.

จาตุทสี

the 14th day of a fortnight.

จาตุมหาราช

the Four Guardian Deities; the realm of the Four Great Kings.

จาตุรงคสันนิบาต

the Great Assembly of Disciples marked by the union of four factors.

จาริก

1. a traveler; wanderer; way-farer. 2. a wandering pave. 3. a journey; wandering. 4. (T.) v. to wander; go on a journey.

จารึก

v. to inscribe; incise; engrave.

จำพรรษา, การ

Vassa-residence; the rains-retreat; rains-residence; keeping the Buddhist Lent; keeping the rainy season; dwelling permanently at a suitable place throughout the three months of the rainy season.

จำวัด

v. to sleep (of a monk or novice).

จิต, จิตต์

thought; mind; a state of consciousness.

จิตกาธาน

a funeral pile; crematorium; pyre; crematory; catafalque.

จิตตะ

thought; thoughtfulness; active thought.

จิตตนิยาม

psychic order; psychic law; order of mind.

จิตตวิสุทธิ

purity of mind; purification of consciousness.

จิตตสังขาร

mental formation; mental function, i.e., perception and feeling.

จิตตานุปัสสนา

the contemplation of mind; contemplation of various states of mind; mindfulness as regards thoughts.

จิตตุบาท, จิตตุปปาท

the rise of a thought; thought; intention.

จินตมยปัญญา

understanding through reasoning; wisdom resulting from reflection.

จีวร

1. the yellow robe (of a Buddhist monk or novice); any of the three garments of the monk. 2. (T.) the upper inner robe.

จีวรอธิษฐาน

the determined robes; the three robes determined for regular personal use.

จีวรอาศัย

an extra robe.

จุติ

shifting (out of one existence to another); decease; the final thought-moment of particular life; death.

จุติจิต

death-consciousness; dying or death-consciousness; the consciousness disconnecting the present life.

จุติวิญญาณ

ดู จุติจิต

จุตูปปาตญาณ

the knowledge of the decease and rebirth of beings; the clairvoyant supernormal vision dealing with the death and rebirth of beings; the perception of the appearing and disappearing of various beings according to the consequences of their past deeds.

จุลลวรรค

“Smaller Section”; name of a book of the Vinaya Pitaka.

เจดีย์

1. a person, place or object worthy of worship; reminder. 2. (T.) a sepulchral monument; pagoda; shrine; dagoba; bell-shaped stupa (with a slender spire); tapering-spired stupa; Phra Chedi.

เจตนา

volition; will; intention.

เจตภูต

soul; the self; Atman.

เจตสิก

mental concomitants; mental factors; mental states; mental activities; the adjuncts of consciousness; mental adjuncts; mental coefficients.

เจตสิกทุกข์

mental pain.

เจตสิกสุข

mental happiness.

เจโตปริยญาณ

knowledge of others’ thoughts; telepathy.

เจโตวิมุตติ

deliverance of mind.

เจริญพระพุทธมนต์

to chant holy stanzas.

เจ้าคณะ

1. Chief monk of an administrative division; eccl. Chief officer; eccl. Governor. 2. Chief monk of a monastery-section.

เจ้าคณะจังหวัด

the Ecclesiastical Provincial Governor.

เจ้าคณะตำบล

the Ecclesiastical Commune-Chief. Eccl. Dub-District Head.

เจ้าคณะภาค

the Ecclesiastical Regional Governor.

เจ้าคณะใหญ่

the Chief Superintendent of the (Central, North, South, East, or Dhammayutika) Ecclesiastries; Chief of the … Eccl. Jurisdiction; Eccl. Governor General.

เจ้าคณะอำเภอ

the Ecclesiastical District Officer.

เจ้าคุณ

a title unofficially used in speaking to or of a monk of a higher rank; “Chao Khun”; “The Right Venerable”. ดู พระราชาคณะ

เจ้าภาพ

the host; sponsor; chief donor.

เจ้าอธิการ

the abbot who is an Ecclesiastical Village-Chief as well.

เจ้าอาวาส

the abbot.

เจิม

v. to anoint. n. anointment.

แจกัน

a vase.

แจง

preaching or chanting on the account of the First Council of Buddhism.

โจทก์

reprover; accuser; plaintiff.

โจทนา

reproof; charge; accusation; plaint.




[ จำนวนคนอ่าน คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย