พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

ขณะจิต

a thought-moment.

ขณิกสมาธิ

momentary concentration.

ขณิกาปีติ

momentary joy; instantaneous joy.

ขมา

patience; tolerance; pardon.

ขมา, การขอ

asking for pardon.

ของขลัง

something said to have magic power; magic object; amulet; talisman; charm; fetish.

ขัดสมาธิ

to sit (flat on the haunches) cross-legged.

ขันติ

patience; forbearance; tolerance; endurance.

ขันธ์

aggregate; category.

ขันธ์ห้า

 ดู เบญจขันธ์

ข้างขึ้น

the waxing moon.

ข้างแรม

the waning moon.

ขาทนียะ

hard or solid good.

ขีณาสพ

an Arahant; the canker-free one; one whose mind is free from mental obsessions.

ขุททกนิกาย

“Smaller Collection”; the “Minor Anthologies of the Pali Cannon”; name of the fifth of the five main divisions of the Sutta Pitaka.

ขุททกปาฐะ

“Shorter Texts”; the “Text of Small Passages”; name of the first division of the Khuddaka Nikaya.

ขุททกาปีติ

slight sense of interest; lesser thrill.

เข้าพรรษา

ดู วันเข้าพรรษา. 

เขี้ยวแก้ว

ดู ทาฐธาตุ.[ จำนวนคนอ่าน 3271 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย