พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

รส

1. taste; sapid object; flavour. 2. function.

ระเบียง [โบสถ์วิหาร]

cloister.

รัตนตรัย

the Triple Gem; the Triple Jewel; the Three Jewels.

รัตตัญญู

an elder of long standing.

ราคะ

lust; passion; excitement; greed.

ราคจริต

the lustful; one whose habit is passion; one of passionate behaviour; the lustful-natured; one of lustful temperament.

ราชพลี

offering to the king or the government, as by paying taxes.

ราชพิธี

a Royal Ceremony.

ราชาคณะ, พระ

(a dignitary belonging to) the Royal Chapter (of monks); Chao Khun.

ริษยา

ดู อิสสา.

รูป

1. matter; form; material; body; shape; corporeality. 2. object of the eye; visible object.

รูปฌาน

Jhanas (Absorptions) of the Fine-material Sphere.

รูปราคะ

desire for (separate) life in the world of form; craving for form; attachment to realms of form; greed for fine-material existence.

รูปโลก

the world of form; the Form-Sphere.

รูปารมณ์

visible object.

รูปาวจรภูมิ

the Plane of Form; the Form-Plane; Fine-material Spere.

เรี่ยไร, การ

request for donation; collection of voluntary contributions.
[ จำนวนคนอ่าน 2708 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย