พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

ลอยกระทง

‘leaf-vessel floating’; the Loy Krathong Festival.

ลักษณะ

a characteristic; sign; mark; distinguishing mark; prognosticative mark; quality.

ลัทธิ

a theory; view; doctrine.

ลาภ

gain; acquisition.

ลาสิกขา

ดู สึก.

ลูกนิมิต

a boundary marker, boundary-marking stone.

ลูขัปปมาณิกา

those who measure or judge by shabbiness; those whose faith depends on shabbiness or miserable life.

โลก

the world; a world; plane of existence.

โลกธรรม

(the eight) worldly conditions; things of the world; worldly vicissitudes.

โลกธาตุ

a unit of the Universe; world; sphere; another name for Cakkavala.

โลกบาล

ดู จาตุมหาราช.

โลกวัชชะ

worldly fault; breach of the ordinary moral law; action reprehended in the world; that which is blamable by the world. เทียบ ปัณณัตติวัชชะ.

โลกาธิปไตย

dependence on public opinion; following the influence of the world; supremacy of the world; dominant influence by (the censure of) the world.

โลกิยะ

adj. mundane; worldly; belonging to the world.

โลกุตตระ

adj. supramundane; transcendental; beyond these worlds.

โลกุตตระธรรม

(the nine) supramundane states; the Four Paths, the Four Fruits and Nibbana.

โลกุตตรภูมิ

the Supramundane Plane (of consciousness).

โลภะ

greed; covetousness.

โลหิตุปบาท

wounding of a Buddha; causing a Buddha to suffer a contusion or to bleed.
[ จำนวนคนอ่าน 3110 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย