พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

ธมกรก

a filter; water-strainer.

ธรณีสงฆ์

ดู ที่ธรณีสงฆ์.

ธรรม

1. the Dharma; the Dhamma; the Doctrine; the Teachings (of the Buddha). 2. the Norm; the Law; nature. 3. the Truth; Ultimate Reality. 4. the Supramundane, esp. Nirvana. 5. righteousness; virtue; morality; good conduct; right behaviour. 6. tradition; practice; principle; rule; duty. 7. justice; impartiality. 8. thing; phenomenon. 9. a cognizable object; mind-object; idea. 10. mental state; mental factor; mental activities. 11. condition; cause; causal antecedent.

ธรรมกถา

ethical discussion; religious talk; talk on the Dharma; Dhamma-lecture.

ธรรมกถึก

one who preaches the Doctrine; a preacher.

ธรรมขันธ์

a portion of the Dharma; a main article of the Doctrine; a textual unit; a category of the Dharma.

ธรรมคุณ

virtue or quality of the Dharma.

ธรรมจริยา

observance of righteousness; righteous conduct.

ธรรมจักร

the Wheel of the Doctrine; the Wheel of the Law or Truth; the Kingdom of Righteousness; the First Sermon.

ธรรมจักษุ

the Eye of Truth; Eye of Wisdom.

ธรรมจาริก

wandering Dhamma-preacher; spiritual-welfare worker.

ธรรมเจดีย์

a shrine in which sacred texts are housed; a shrine of the Doctrine; doctrinal monument.

ธรรมดา

general rule; nature; the law of nature; cosmic law.

ธรรมทาน

the Gift of Truth; gift of the Dhamma.

ธรรมทูต

Dhamma-messenger; Buddhist filed-preacher; Buddhist missionary.

ธรรมเทศนา

expounding the Doctrine; preaching; exposition of the Doctrine; a sermon.

ธรรมธาตุ

1. a mental object. 2. the cosmic law.

ธรรมนิยาม

order of the norm; law of the Dharma; certainty or orderliness of causes and effects; general law of cause and effect.

ธรรมบท

1. “Way of Truth”; “An Anthology of Saying of the Buddha”; name of the second division of Khuddaka Nikaya. 2. a line or stanza of the Doctrine; a word of the Doctrine.

ธรรมบรรยาย

disquisition.

ธรรมปฏิสัมภิทา

ดู ธัมมปฏิสัมภิทา.

ธรรมยุต, ธรรมยุติกนิกาย

the Dhammayutika Sect; “Law-Abiding Sect”; Smaller Sub-Order (of the Thai Monkhood); smaller denomination. เทียบ มหานิกาย.

ธรรมวาที

one who speaks according to the Dharma; speaker of the doctrine; speaker of the rightful things.

ธรรมวิจัย

investigation of the Truth or the Doctrine; (T.) research on the Dhamma; search of Truth.

ธรรมวิชัย

conquest by piety; conquest by righteousness.

ธรรมวินัย

Dharma-Vinaya; the Norm-Discipline; the Doctrine and the Discipline.

ธรรมสภา

the Hall of Truth; a hall for the discussion of the Doctrine; a place for religious meeting.

ธรรมสวนะ

ดู ธัมมัสสวนะ.

ธรรมสากัจฉา

discussion about the Doctrine; religious discussion.

ธรรมเสนาบดี

generalissimo of the Doctrine; Commander in Chief of the Law; an epithet of the Venerable Sariputta.

ธรรมาธิปไตย

regard of the Dharma (the Law or righteousness) as being supreme; supremacy of the Dharma; dominant influence by the Dhamma.

ธรรมาธิษฐาน

exposition in terms of ideas; teaching with reference to ideas.

ธรรมารมณ์

a mind-object; cognizable object; cognoscible object.

ธรรมาสน์

the Dharma-seat; a seat on which a monk sits while preaching; pulpit.

ธรรมีกถา

religious talk; discussion concerning the Doctrine; Dharma talk.

ธัมม-

ดู ธรรม-

ธัมมกามตา

the quality of one who loves the Dharma; love of Truth.

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

the discourse of setting in motion the Wheel of the Doctrine; the Discourse of the Foundation of the Kingdom of Righteousness; the First Sermon.

ธัมมเทสนามัย

(merit) connected with, or to be gained through, preaching; the way of making merit consisting in moral instruction.

ธัมมปฏิสัมภิทา

Discrimination of the Law; analytical knowledge of the Law; discriminating knowledge of reasons, conditions or causal relations.

ธัมมสังคณี

“Classification of Dhammas”; “Enumeration of Phenomena”; name of the first book of the Abhidhamma Pitaka.

ธัมมัญญุตา

the quality of one who knows the Law; knowing the cause or origin; knowing the principles.

ธัมมัปปมาณิกา

those who measure or judge by righteousness; those whose faith depends on the Dharma or on righteous behaviour.

ธัมมัสสวนมัย

(merit) connected with, or to be gained through, hearing a sermon; the way of making merit consisting in listening to the Doctrine.

ธัมมัสสวนะ

hearing the Doctrine; hearing the preaching of the Doctrine; hearing a sermon; listening to the good teaching.

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

practice in perfect conformity to the Doctrine.

ธัมมานุปัสสนา

the Contemplation of Mind-object; contemplation of phenomena; mindfulness as regards the Dharma.

ธัมมานุสติ

recollection of the Doctrine; reflection on the virtues of the Dharma.

ธัมมาภิสมัย

understanding of the Truth; conversion to the Dhamma; enlightenment.

ธาตุ

1. an element; natural condition; that which carries its own characteristic mark. 2. a relic, esp. that of the Buddha or an Arahant.

ธาตุกถา

“Discussion with reference to the Elements”; name of the third book of the Abhidhamma Pitaka.

ธาตุกรรมฐาน

ดู จตุธาตุววัตถาน.

ธาตุเจดีย์

a shrine over the Buddha’s relics; dagoba.

ธาตุมนสิการ

ดู จตุธาตุววัตถาน.

ธาตุววัตถาน

ดู จตุธาตุววัตถาน.

ธิติ

energy; courage; steadfastness; firm character; resolution; wisdom.

ธุดงค์

(the thirteen) Austere Practices; constituents of ascetic practice to remove defilements.

ธุระ

burden; load; duty; charge; office; responsibility.

ธูป

an incense-stick; joss-stick.
[ จำนวนคนอ่าน 3810 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย