พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

ถลกบาตร

the bag with a sling, used for carrying an alms-bowl in; bowl-case; bowl-bag.

ถวาย

v. to offer, give or present (to a monk or a prince).

ถวายพระเพลิง

the cremation ceremony.

ถัมภะ

obstinacy; immobility; hardness; obduracy.

ถาน

the water closet; toilet (for monks); privy.

ถีนะ

sloth; unwieldiness; impliability; morbid state of mind.

ถีนมิทธะ

sloth and torpor; sloth and drowsiness; torpor and languor; stolidity and drowsiness.

ถุลลัจจัย

a grave offence; Serious Transgression.

ถูปารหบุคคล

persons worthy of a tope; those whose relics should be enshrined.

เถน

a thief; (T.) unbecoming religious; shameless monk.

เถยจิต

intention to steal.

เถยเจตนา

intention to steal.

เถยสังวาส

living clan-destinely with the monks; disguising oneself as a monk; communion by theft.

เถระ

an elder; a senior member of the Order; a senior monk (of at least ten years’ standing).

เถรคาถา

“Psalms of the Brethren”; “Verses of the Elders”; name of the eight divisions of the Khuddaka Nikaya.

เถรวาท

the Doctrine of the Elders; Teaching of the Elders; the Southern School of Buddhism.

เถรานุเถระ

senior monks in general.

เถรี

a woman elder; senior nun.

เถรีคาถา

“Psalms of the Sisters”; “Verses of the Women Elders”; name of the ninth division of the Khuddaka Nikaya.
[ จำนวนคนอ่าน 2379 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย