พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

ชฎิล

a class of ascetics with matted hair; usually worshipping fire, sometimes classed under Isi; matted-hair ascetic.

ชนกกรรม

Reproductive Kamma; regenerative Karma.

ชมพูทวีป

the continent of the rose-apples, i.e. India.

ชรา

old age; decay.

ชลาพุชะ

womb-born creatures; those born from the womb; viviparous.

ชวนะ

impulsion; apperception; impulsive moment; a phase or stage of the process of consciousness at which there is full perception and at which Karma is performed, usually lasting for seven thought-moments.

ช่อฟ้า

the curved finial (of a gable); gable-finial; (elongated ornate) gable spire.

ชักผ้า

ดู บังสุกุล, ผ้าป่า.

ชัยมงคลคาถา

stanzas for the blessing or glory of victory.

ชาคริยานุโยค

practice of watchfulness; avoidance of sleep; wakefulness.

ชาดก

1. a birth story; the stories of the Buddha’s previous lives. 2. “Birth Stories”; name of the tenth division of the Khuddaka Nikaya.

ชาติ

birth; rebirth.

ชาติก่อน

a previous birth; former life.

ชาติหน้า

rebirth; re-existence; future life.

ชินะ

1. the conqueror; the victor; the Buddha. 2. Jaina.

ชินบุตร, ชิโนรส

a disciple of the Buddha.

ชิวหา

the tongue.

ชิวหาทวาร

tongue-door; tongue-avenue.

ชิวหาวิญญาณ

tongue-consciousness.

ชี

a shaven-headed female devotee who wears white robes and observes five or eight precepts; white-robed female lay follower.

ชีวิต

life; vitality.

ชีวิตินทรีย์

vitality; life- principle; psychic life; the faculty of life.

ชุกชี

base (for the principle Buddha image); pedestal.

เชิงตะกอน

ดู จิตกาธาน.

เชิงเทียน

candlestick.

เชิงบาตร

bowl-support; bowl stand.
[ จำนวนคนอ่าน 2487 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย