พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

คณะ

group; denomination; monastery-section.

คณปูรกะ

one who completes the quorum; quorum-completing monk.

คณะวินัยธร

Eccl. Judicature.

คณะสงฆ์

the monastic order; the Church; esp. the Buddhist monastic order; the Order; the Sarigha.

คณะสังฆมนตรี

Council of Sangha Ministers; Eccl. Cabinet.

คติ

courses of existence; destiny; destination.

คนธรรพ์

1. a heavenly musician. 2. a being ready to take a new existence.

ครองผ้า

v. to don; wear; put on (the yellow robe).

ครุกกรรม

Weighty Action; Karma of serious or strong effect.

ครุฎฐานียบุคคล

a respectable person.

ครุธรรม

(the eight) strict condition or chief rules to be observed by the Buddhist nun throughout her life.

คฤหัสถ์

a householder; layman; the laity.

คันถธุระ

the burden of studying the Scriptures; the burden of the books.

คันธะ

ordour; ordorous object; smell.

คัมภีร์

a scripture; text; canon; religious book.

คาถา

1. a verse; stanza of 4 half lines. 2. (T.) a magic spell.

คามวาสี

(T.) a town-monk.

คารวะ

respect; reverence; esteem; attention; appreciative action.

คิลานปัจจัย

support for the sick; requisites for the sick; medicine.

คิลานเภสัช

drug; medicine.

คิหิปฎิบัติ

practices for the layman; code of morality for the laity.

คุกเข่า

v. to sit on one’s heels; kneel.

คุณ

1. quality; property. 2. good quality; virtue; merit. 3. (T.) help; aid; benefit; support; favour.

คุณธรรม

goodness; virtue.

คุณพิเศษ, คุณวิเศษ

unusual virtue; extraordinary state; specific attainment.

คู่สวด

the two monks who chant the formal words of an act (esp., of ordination); Act-Announcer; Ordination-Teacher.

เครื่องราง

an amulet; talisman.

โคจร

1. field or sphere of sense perception; a sense-object. 2. a suitable place; resort for alms; alms resort.

โคจรคาม

a village where a monk goes for alms or obtains his food; alms-resort village.

โคดม, โคตมะ

name of the clan to which the Buddha belonged.

โคตร

clan; ancestry; lineage.
[ จำนวนคนอ่าน 2984 คน ]

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย