พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก เสียงธรรม

เสียงธรรม

  • ธรรมบรรยาย
  • บทสวดมนต์
  • กวีธรรมะ
  • ละครธรรมะ
  • ธรรมะวันละคำ
  • ธรรมทาน

เทศนาธรรม จากหลวงพ่อ...

สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ( ว.วชิรเมธี ) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ( ว.วชิรเมธี )
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านพุทธทาสภิกขุ
หลวงพ่อโชดก ญาณสิทธิ หลวงพ่อโชดก ญาณสิทธิ
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
พระพรหมคุณาภรณ์ุ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระครูเกษมธรรมทัต พระครูเกษมธรรมทัต
พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)
หลวงปู่ชา สุภัทโท หลวงปู่ชา สุภัทโท
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
พระพยอม กัลยาโณ พระพยอม กัลยาโณ
พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
หลวงตามหาบัว หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโน

คลิ๊ก ! ฟังพระธรรมเทศนา ! คลิก ! ฟังพระธรรมเทศนา ! คลิกฟัง ! คลิกฟัง !
: พระครูธรรมธร วัดปทุมคงคา
คลิกขวา เลือก Save Target As... : ดาวน์โหลด
: ความสำคัญของพระรัตนตรัย และการสวดมนต์
พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร)
คลิกขวา เลือก Save Target As...
: การบรรยายธรรม
กิจกรรมธรรมะในสวน
ครั้งที่ ๔/๔๙ (๑๑๐)
โดย พระเทพวิสุทธิกวี วัดราชาธิวาส
: การบรรยายธรรม
กิจกรรมธรรมะในสวน
ครั้งที่ ๖/๔๙ (๑๑๒)
โดย พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร
ฟัง ! คลิกฟัง !    
: เสียงปลุก ให้ลุกขึ้นทำความเพียร
คลิกขวา เลือก Save Target As... : ดาวน์โหลด
: เสียงบรรยาย โดย อำรุง เกาไศยานนท์    

ธรรมบรรยาย จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ...

ฟัง ! ฟัง ! คลิก..ที่นี่  
: ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม ๑
: วิปัสสนาเบื้องต้น ๔
: หลักการภาวนา ๑
: เรียบเรียงและให้เสียง
โดย อ.บรรเจิด สังข์สวน
คลิกขวา เลือก Save Target As... : ดาวน์โหลด
: ผลงาน พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์
โดย อ.บรรเจิด สังข์สวน
 

 

มหาเวสสันดรชาดก แหล่ทำนองอิสาน โดย พระอาจารย์สุริยา ธัมมวังโส เทศน์มหาชาติ บทสวดมนต์ "โพชฌังคปริตร" คลิกฟัง !
: "มหาเวสสันดรชาดก" แหล่ทำนองอิสาน : เทศน์มหาชาติ : "โพชฌังคปริตร" : บทสวดองคุลีมาลย์ ๒ คลิกขวา เลือก Save Target As...
พระคาถาชินบัญชร ฟังเสียงสวด "พุทธัง สรณัง คัทฉามิ" ทำนองอินเดีย ... คลิกฟัง ! คลิกฟัง !
: พระคาถาชินบัญชร : พุทธัง สรณัง คัทฉามิ คลิกขวา เลือก Save Target As... : ศีล ๕ ทำนองอินเดีย คลิกขวา เลือก Save Target As... : สมาทานศีล ๘ คลิกขวา เลือก Save Target As...
คลิกฟัง ! คลิกฟัง ! บทเพลงเจริญอัปปมัญญา - สวดแผ่เมตตา คลิกฟัง !
: บทแผ่เมตตาิ คลิกขวา เลือก Save Target As... : บทสวดองคุลีมาลย์ ๑ คลิกขวา เลือก Save Target As... : บทสวดเจริญอัปปมัญญา คลิกขวา เลือก Save Target As... : บทสวดเจริญพุทธมนต์ คลิกขวา เลือก Save Target As...
คลิกฟัง ! คลิกฟัง ! คลิกฟัง ! คลิกฟัง !
: บทสวดชัยมงคลคาถา คลิกขวา เลือก Save Target As... : : ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร คลิกขวา เลือก Save Target As... : บทสวดบูชาดวงชะตา คลิกขวา เลือก Save Target As... : มงคลจักรวาฬใหญ่ คลิกขวา เลือก Save Target As...
คลิกฟัง ! คลิกฟัง ! คลิกฟัง ! คลิกฟัง !
: บูชาพระสยามเทวาธิราช คลิกขวา เลือก Save Target As... : ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก คลิกขวา เลือก Save Target As... : บทอนุโมทนาวิถี คลิกขวา เลือก Save Target As... : บทสวดธรรมจักร คลิกขวา เลือก Save Target As...
คลิกฟัง ! คลิกฟัง ! คลิกฟัง ! คลิกฟัง !
: บทอราธนาพระธรรม คลิกขวา เลือก Save Target As... : บทอราธนาพระปริตร คลิกขวา เลือก Save Target As... : บทสวดทำวัตรเช้า คลิกขวา เลือก Save Target As... : บทสวดทำวัตรเย็น คลิกขวา เลือก Save Target As...
คลิ๊กฟัง... คลิกฟัง ! คลิกฟัง ! คลิกฟัง !
: บทสวดบูชาพระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ คลิกขวา เลือก Save Target As...
: สวดมนต์เพื่อสุขภาพ ๑ คลิกขวา เลือก Save Target As... : สวดมนต์เพื่อสุขภาพ ๒ คลิกขวา เลือก Save Target As... : สวดมนต์เพื่อการปฏิบัติธรรม
คลิกขวา เลือก Save Target As...
คลิกฟัง ! VDO Clips บทสวดมนต์ "โพชฌังคปริตรเฉลิมพระเกียรติ"  คลิกฟัง.... คลิ๊กฟัง...
: สวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร คลิกขวา เลือก Save Target As... : "โพชฌงค์เฉลิมพระเกียรติ" : เสียงสวดมนต์ "มหาสมัยสูตร" : บทสวดทำนองสรภัญญะ โดย สนช. คลิกขวา เลือก Save Target As...
คลิกฟัง ! คลิกฟัง ! คลิกฟัง ! พุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน
: แบบฝึกหัด วิธีบรรพชาและอุปสมบท (ขานนาค) : เสียงบรรยาย โดย อำรุง เกาไศยานนท : สวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีย์ โดย คณะสงฆ์วัดมหาธาตุฯ  : พุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน โดย พุทธสมาคม อ.พังโคน จ.สกลนคร
บทกวี...ผีเสื้อและดอกไม้ บทกวี...เวียนว่าย บทกวี... บทกวี...
บทกวีประกอบดนตรีไทย
โดย ท่านจันทร์ คลิกขวา เลือก Save Target As...
บทกวีประกอบดนตรีไทย
โดย ท่านจันทร์ คลิกขวา เลือก Save Target As...
บทกวีประกอบดนตรีไทย
โดย ท่านจันทร์คลิกขวา เลือก Save Target As...
บทกวีประกอบดนตรีไทย
โดย ท่านจันทร์ คลิกขวา เลือก Save Target As...
บทกวี... บทกวี... บทกวี... บทกวี...
บทกวีประกอบดนตรีไทย
โดย ท่านจันทร์ คลิกขวา เลือก Save Target As...
บทกวีประกอบดนตรีไทย
โดย หมอวิสุทธิ์ คลิกขวา เลือก Save Target As...
บทกวีประกอบดนตรีไทย
โดย หมอวิสุทธิ์ คลิกขวา เลือก Save Target As...
บทกวีประกอบดนตรีไทย
โดย หมอวิสุทธิ์ คลิกขวา เลือก Save Target As...
ฟัง ! คลิกฟัง คลิกฟัง คลิกฟัง / คลิกขวา ดาวน์โหลด
กามนิต วาสิฏฐี ๕ ตอนจบ ลีลาวดี โดย ธรรมโฆษ พระอานนท์ พุทธอนุชา ความรัก ความร้าย
ฟัง ! ทศชาติชาดก    
นิทานบันเทิงธรรม ชุด นิทานชาดก ๕๖ เรื่อง ธรรมะนิทาน ชุด ทศชาติชาดก    ธรรมะวันละคำ โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


สวัสดีครับ ท่านผู้สนใจในธรรม เว็บธรรมะไทยขอรับบริจาค Tape หรือ CD/DVD ธรรมบรรยายของพระอาจารย์ หรือของอาจารย์ต่างๆ ที่ท่านเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟัง/สมาชิกเว็บธรรมะไทยท่านอื่นๆ เพื่อเป็นธรรมทานแก่เพื่อนๆ ผู้สนใจธรรมทั้งหลาย

ต้องการบริจาค โปรดส่งมาได้ที่

นายดำรงค์ สมฤทธิ์ (เว็บมาสเตอร์ธรรมะไทย)

144 รังสิต-นครนายก 26 ซอย 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130


ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• ขอบอกบุญสังฆทานยา อุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น และหนังสือเรียนนักธรรม แก่วัดที่ห่างใกล
• เจ้าภาพประธานกฐิน ๒๕๕๘
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพแผงโซล่าเซลล์ ให้แสงสว่างแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ณ สวนปฏิบัติธรรมบนเขา
• สร้างถาวรวัตถุและบูรณะปฏิสงขรณ์วัดแสงสุริยาราม
• เชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา และร่วมทำบุญหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม พันมือ พันตา วันที่ 11-13 พค. 57
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดเจริญสุขราษฎร์บำรุง
• ขอเชิญร่วมจัดส่งพระธาตุฯ,พระเครื่อง,วัตถุมงคลต่างๆมาบรรจุในองค์พระใหญ่ จำนวน 10 องค์
• ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกสีมา วัดมงคลเทพ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
• เชิญร่วมพิมพ์หนังสือเรื่อง"ความมหัศจรรย์แห่งอุโบสถศีล" เล่มละ ๕๐ บาท
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปั้นพระพุทธรูปทันใจประจำศาลาปฏิบัติธรรมWebmaster Recommended

การฟังเสียงธรรมผ่านอินเตอร์เน็ท
ขอแนะนำให้เปิดด้วย Internet Explorer (IE6+) ครับ

ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย