Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม พระธรรมโกศาจารย์


  พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  


- อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
- เจ้าคณะภาค ๒


วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ประวัติพระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺฺฺโต)


ธรรมบรรยาย โดย พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโด)
ฟัง
ดาวน์โหลด
: ความสามัคคี
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
: รำลึกท่านพุทธทาส
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
: บูชากถา(พระพุทธวรญาณ)
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
ดู วีดีโอ : อำนวยพรปีใหม่
ดู วีดีโอ
: กระทรวงศึกษาฯสัมภาษณ์ ร.ร.วิถีพุทธ
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
: การอุปถัมภ์กิจการพระพุทธศาสนา
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
: ปวารณากถา
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
: วิปุลสุขกถา
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
: อยู่กับปัจจุบันรู้ทันความเป็นจริง ตอนที่ ๑
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
: อยู่กับปัจจุบันรู้ทันความเป็นจริง ตอนที่ ๒
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
: ทางสายกลาง
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด

แหล่งที่มา : www.watprayoon.org

ธรรมบรรยาย โดย พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโด)
ฟัง
ดาวน์โหลด
: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเทศน์
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
: หลักการและวิธีการเทศน์ ๑
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
: หลักการและวิธีการเทศน์ ๒
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
: หลักการและวิธีการเทศน์ ๓
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
: จรรยาบรรณนักเทศน์
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
: ปฏิภาณกับการเทศน์
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
: กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาสงฆ์ไทย ๑
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
: กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาสงฆ์ไทย ๒
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
: ทิศทางการศึกษาสงฆ์ในทศวรรษหน้า
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
: ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ๑
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
: ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ๒
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
: เหลียวหลังแลหน้าพระพุทธศาสนา ๑
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด
: เหลียวหลังแลหน้าพระพุทธศาสนา ๒
คลิกฟัง / คลิกขวา Save Target As.. ดาวน์โหลด

ซีดีต้นฉบับจาก : พระมหาสุนทร สุนทรธมฺโม มจร.วิทยาเขตขอนแก่น


<<
+ ส า ร บั ญ เสี ย ง ธ ร ร ม + >>

   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• สร้างหอระฆัง
• สร้างและซ่อมแซมกุฎิใหม่ให้พระสงฆ์ที่มาอยู่วัดหนองอุโลก
• สร้างหอระฆัง
• ((ขาดเเคลนห้องสุขา))รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-ปลดภัย (จำนวน 10 ห้อง) สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม เหลือ 8 ห้องสุดท้าย
• ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆังแบบล้านนาถวายวัดกันดาร

   ธรรมะไทยบอร์ด
• โครงการพ่อแม่อุปถัมถ์สามเณรนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดถ้ำสิงโตทอง
• เกี่ยวกับ "นิพพาน" กรณี "ธรรมกาย" และท่าน "ป.อ.ปยุตฺโต"
• หาสถานที่บริจาคหนังสือธรรมะค่ะ
• แนะนำวิธีเลือกซื้อข้าวถุงเพื่อสุขภาพของตัวคุณเอง
• พุทธธรรม-ฉบับปรับขยาย-พจนานุกรม-โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย