สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ประวัติ - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

• นามเดิม ประยุทธ์ อารยางกูร เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ ณ ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

• บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๒ ปี ที่วัดบ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ และอุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์(นาคหลวง) ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๐๔ สำเร็จการศึกษาชั้น น.ธ.เอก ป.ธ.๙ (ขณะเป็นสามเณร) และพุทธศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑)

• ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

• ผลงานอันเลื่องชื่อที่ท่านมอบไว้เป็นมรดกแก่ชาวโลกคือ หนังสือ "พุทธธรรม" และงานนิพนธ์อันทรงคุณค่าอีกไม่ต่ำกว่า ๓๕๐ เล่ม

• พ.ศ. ๒๕๓๖ โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมปิฎก อดุลญาณนายก ปาพจนดิลกนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

• พ.ศ. ๒๕๓๗ องค์การยูเนสโกได้น้อมถวายรางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพ แก่พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ซึ่งท่านเป็นคนไทยคนแรกและคนเอเชียคนที่ ๑๔ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติยิ่งนี้

• พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชทานโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฏที่ พระพรหมคุณาภรณ์ สุนทรธรรมสาธก ตรีปิฎกปริยัติโกศล วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

• พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชทานโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลกวรานุศาสน์ อารยางกูรพิลาสนามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฎ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี


ธรรมบรรยาย โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
( คลิกที่ภาพ - เลือกชุดฟังธรรมบรรยาย )


ทุกวันสำคัญ ชวนกันเจริญธรรม


ความสุขทุกแง่ทุกมุม


หมา-นุษย์ สันดานกา


ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑


ถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในพระพุทธศาสนา


หลักชาวพุทธ


วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?


จะทำอย่างไรกับวิกฤตบ้านเมืองวันนี้


ธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐


สมาชิกธรรมะไทย


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย