Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


  หลวงพ่อพุธ ฐานิโย - วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา  

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา


     ธรรมเทศนา ชุด ธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติ
เรื่องที่
เรื่อง
คลิกฟัง/ดาวน์โหลด
การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพุทธ คลิกฟัง
ศีลห้ากับสังคม คลิกฟัง
วิธีทำสมาธิและแก้ปัญหา ตอนที่ ๑ คลิกฟัง
วิธีทำสมาธิและแก้ปัญหา ตอนที่ ๒ คลิกฟัง
ธรรมะในสวน 22 ก.พ.41 สวนลุมพินี คลิกฟัง

รวมธรรมะหลวงพ่อพุธ (๒)
เรื่องที่
เรื่อง
คลิกฟัง/ดาวน์โหลด
การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพุทธ
คลิกฟัง
ตายแล้วเกิด
คลิกฟัง
การฝึกสมาธิ ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
การฝึกสมาธ ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
จิตแท้จิตดั้งเดิม
คลิกฟัง
ศีล สมาธิ ปัญญา
คลิกฟัง
ลักษณะจิตเป็นพุทธะ
คลิกฟัง
จิตภาวนา
คลิกฟัง
ทุกข์และมหาสติ
คลิกฟัง
๑๐
การฝึกจิต
คลิกฟัง
๑๑
เรื่องของสมาธิ
คลิกฟัง
๑๒
การบริหารจิต
คลิกฟัง
๑๓
ตามดูอารมณ์จิต
คลิกฟัง

<<
+ ส า ร บั ญ เสี ย ง ธ ร ร ม + >>

   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• เตรียมจัดงานพิธีครบ 100 วัน ในหลวง ร.9 ทั่วประเทศ 20-21 ม.ค. นี้
• ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
• ((ขาดเเคลนห้องสุขา))รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-ปลดภัย (จำนวน 10 ห้อง) สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม เหลือ 8 ห้องสุดท้าย
• ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรทายาทธรรม ๗๐ รูป
• สร้างหอระฆัง

   ธรรมะไทยบอร์ด
• โครงการพ่อแม่อุปถัมถ์สามเณรนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดถ้ำสิงโตทอง
• เกี่ยวกับ "นิพพาน" กรณี "ธรรมกาย" และท่าน "ป.อ.ปยุตฺโต"
• หาสถานที่บริจาคหนังสือธรรมะค่ะ
• แนะนำวิธีเลือกซื้อข้าวถุงเพื่อสุขภาพของตัวคุณเอง
• พุทธธรรม-ฉบับปรับขยาย-พจนานุกรม-โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย