Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง


อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

วุฒิการศึกษา

เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ประกาศนียบัตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

งานปัจจุบัน

วิปัสสนาจารย์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
อาจารย์สอนพิเศษปริญญาตรี วิชาพระอภิธรรมปิฎก และปริญญาโท สาขาวิปัสสนาภาวนา วิชาปรมัตถธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม
บรรยายธรรมตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 


ชุด ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม ๑


ลำดับที่ เรื่อง
คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
1
ธรรมะคือตัวเราเอง
คลิกฟัง
2
ทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์
คลิกฟัง
3
อริยสัจ
คลิกฟัง
4
อริยมรรคมีองค์ 8 ตอนที่ 1
คลิกฟัง
5
อริยมรรคมีองค์ 8 ตอนที่ 2
คลิกฟัง
6
ทางเอก
คลิกฟัง
7
สติปัฏฐาน 4
คลิกฟัง
8
สิ่งที่ควรใส่ใจในเรื่องสติปัฏฐาน
คลิกฟัง
9
ธรรมะ 4 ประการที่ทำให้ไม่เสื่อม อยู่ใกล้พระนิพพาน
คลิกฟัง
10
การปฏิบัติธรรมตามหลักโอวาทปาติโมกข์
คลิกฟัง
11
กิเลสที่พระโสดาบันละได้ สังโยชน์ 3 อคติ 4 มัจฉริยะ 5
คลิกฟัง
12
ไม่คำนึงออดีต ไม่คาดหวังอนาคต รู้แจ้งปัจจุบัน
คลิกฟัง
13
บุพนิมิตของอริยมรรค 7 ประการ
คลิกฟัง
14
ไม่เอาทุกข์ ไม่สละสุข ไม่หมกมุ่นในสุข ละเหตุแห่งทุกข์
คลิกฟัง
15
ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่ 1
คลิกฟัง
16
ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่ 2
คลิกฟัง
17
ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่ 3
คลิกฟัง

ชุด วิปัสสนาเบื้องต้น ๔

ลำดับที่ เรื่อง
คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
1
เบื้องต้นของวิปัสสนา - ยุวพุทธฯ
2
ตอบปัญหาธรรม - ยุวพุทธฯ
3
การฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน 4 และตอบปัญหาธรรม - ยุวพุทธฯ
4
ตอบปัญหาธรรม - ยุวพุทธฯ 04-203-53-06-05-01.mp3
5
อริยสัจธรรม - ยุวพุทธฯ
6
ตอบปัญหาธรรม - ยุวพุทธฯ
7
เห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรมและตอบปัญหาธรรม - ยุวพุทธฯ
8
ตอบปัญหาธรรม - ยุวพุทธฯ
9
อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม - ยุวพุทธฯ
10
ตอบปัญหาธรรมและโอวาทปิดการอบรม - ยุวพุทธฯ
11
สติรักษาจิต - วัดพุทธปัญญา
12
สติปิดกั้น ปัญญาถอดถอน - วัดพุทธปัญญา
13
จิตนี้ปภัสสร แต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสจรมาภายหลัง - อาศรมมาตา
14
การพัฒนาจิตตามไตรสิกขา
15
ศีลละทุจริต สมาธิละนิวรณ์
16
อริยสัจจธรรม อาศรมมาตา
17
ขันธ์ 5 เป็นอนัตตา
18
มรรค - อาศรมมาตา
19
กรรม - อาศรมมาตา
20
ต้องทำเอาเอง


   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• ((ด่วน)) รับเจ้าภาพ ซื้อเเอร์ติด ที่ศาลาปฏิบัติธรรม จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้เป็นศาลาฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ((รับอานิสงส์)) ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข ไม่่ทุกข์ร้อน
• แจกฟรี หนังสือธรรมะหายาก หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ตอบปัญหาธรรมะ....264 หน้า มี 1000 เล่ม
• ขอเชิญชายไทย ใจกล้า สมัครเข้ารับการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 28 วันวิสาขบูชา 2560 (บวชน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเเด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ) เเละ รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ บวชพระ จำนวน 15 ท่าน
• ขอเรียนเจิญศรัทธานาบุญทุกท่านเน้อฮอมจิตฮอมใจ๋ฮ่วมส้างบุญกุศลในครั้งนี้ ผ้าป่าสบทบทุนเปลี่ยนหลังคาศาลาการเปรียญ ณ เมืองโบราณวัดเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย
• ((รับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์))..สร้างกุฏิพระธูดงค์กรรมฐาน (ปิดวาจา) จำนวน 5 หลัง ..สุดท้าย ((ขาดเเคลนที่พักอาศัย))

   ธรรมะไทยบอร์ด
• แจกฟรี หนังสือธรรมะหายาก หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ตอบปัญหาธรรมะ....264 หน้า มี 1000 เล่ม
• ป้ายอัฐิ ปรัณศิลา
• สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระสังฆราชฯ เสด็จ ณ วัดป่าสุทธาวาส เพื่อกราบอัฐิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ก่อนจะเสด็จไปวัดป่าหนองผือ
• สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
• โคมเทียนสวยงาม ราคาถูก คุณภาพดี สนใจTel:093-2526454หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย