Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง


อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

วุฒิการศึกษา

เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ประกาศนียบัตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

งานปัจจุบัน

วิปัสสนาจารย์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
อาจารย์สอนพิเศษปริญญาตรี วิชาพระอภิธรรมปิฎก และปริญญาโท สาขาวิปัสสนาภาวนา วิชาปรมัตถธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม
บรรยายธรรมตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 


ชุด ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม ๑


ลำดับที่ เรื่อง
คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
1
ธรรมะคือตัวเราเอง
คลิกฟัง
2
ทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์
คลิกฟัง
3
อริยสัจ
คลิกฟัง
4
อริยมรรคมีองค์ 8 ตอนที่ 1
คลิกฟัง
5
อริยมรรคมีองค์ 8 ตอนที่ 2
คลิกฟัง
6
ทางเอก
คลิกฟัง
7
สติปัฏฐาน 4
คลิกฟัง
8
สิ่งที่ควรใส่ใจในเรื่องสติปัฏฐาน
คลิกฟัง
9
ธรรมะ 4 ประการที่ทำให้ไม่เสื่อม อยู่ใกล้พระนิพพาน
คลิกฟัง
10
การปฏิบัติธรรมตามหลักโอวาทปาติโมกข์
คลิกฟัง
11
กิเลสที่พระโสดาบันละได้ สังโยชน์ 3 อคติ 4 มัจฉริยะ 5
คลิกฟัง
12
ไม่คำนึงออดีต ไม่คาดหวังอนาคต รู้แจ้งปัจจุบัน
คลิกฟัง
13
บุพนิมิตของอริยมรรค 7 ประการ
คลิกฟัง
14
ไม่เอาทุกข์ ไม่สละสุข ไม่หมกมุ่นในสุข ละเหตุแห่งทุกข์
คลิกฟัง
15
ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่ 1
คลิกฟัง
16
ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่ 2
คลิกฟัง
17
ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่ 3
คลิกฟัง

ชุด วิปัสสนาเบื้องต้น ๔

ลำดับที่ เรื่อง
คลิกฟัง/คลิกขวาดาวน์โหลด
1
เบื้องต้นของวิปัสสนา - ยุวพุทธฯ
2
ตอบปัญหาธรรม - ยุวพุทธฯ
3
การฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน 4 และตอบปัญหาธรรม - ยุวพุทธฯ
4
ตอบปัญหาธรรม - ยุวพุทธฯ 04-203-53-06-05-01.mp3
5
อริยสัจธรรม - ยุวพุทธฯ
6
ตอบปัญหาธรรม - ยุวพุทธฯ
7
เห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรมและตอบปัญหาธรรม - ยุวพุทธฯ
8
ตอบปัญหาธรรม - ยุวพุทธฯ
9
อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม - ยุวพุทธฯ
10
ตอบปัญหาธรรมและโอวาทปิดการอบรม - ยุวพุทธฯ
11
สติรักษาจิต - วัดพุทธปัญญา
12
สติปิดกั้น ปัญญาถอดถอน - วัดพุทธปัญญา
13
จิตนี้ปภัสสร แต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสจรมาภายหลัง - อาศรมมาตา
14
การพัฒนาจิตตามไตรสิกขา
15
ศีลละทุจริต สมาธิละนิวรณ์
16
อริยสัจจธรรม อาศรมมาตา
17
ขันธ์ 5 เป็นอนัตตา
18
มรรค - อาศรมมาตา
19
กรรม - อาศรมมาตา
20
ต้องทำเอาเอง


   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• สร้างห้องน้ำรองรับงานปฏิบัติธรรมประจำปีที่พักสงฆ์แห่งใหม่ต้องการผู้มีจิตศรัทธาอุปถัมภ์ที่พักสงฆ์มงคลธรรม
• **อีก 6 ห้องสุดท้าย** ((ขาดเเคลนห้องสุขา))รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-ปลดภัย (จำนวน 10 ห้อง) สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม
• ((ด่วน)) ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ ติดกระจก เเละทาสี องค์พระพุทธมหาจักพรรดิ์(ปางเเห่งความสำเร็จ) //ขาดอีก 2 เจ้าภาพเท่านั้น//
• ตอนนี้หลวงพ่อ เชิญร่วมบริจาคข้าวสาร. อาหารแห้ง ถวายให้ทางวัดเวฯช่วงนี้ข้าวสารทางวัดใกล้หมดแล้ว
• สร้างห้องน้ำ

   ธรรมะไทยบอร์ด
• เจาะลึก การสร้างบารมีแบบง่ายๆ
• น้ำโขงลดพบ "รอยพระพุทธบาท" 2,000 ปี โขดหินศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นเหนือน้ำ 1 ปีมีครั้งเดียว
• "สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพรปชช.ให้ยึดมั่น "ศีล สมาธิ ปัญญา สามัคคี" จะพาชาติรุ่งเรือง
• โครงการปฏิบัติธรรม เข้าปริวาสกรรม
• โปรแกรมทัวร์จาริกแสวงบุญตามรอยพระพุทธศาสดานมัสการสี่สังเวชนียสถานประเทศอินเดียและเนปาล วันที่๒๐- ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย