Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโกลำดับที่ ชื่อชุด รายละเอียด
1 เทศน์อบรมพระนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2 จูงใจ ใฝ่ธรรม นำสุข
3 เนื่องในพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ เจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์ คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
4 จริยธรรมจรรโลงโลกร่มเย็น
5 ประทีปธรรมส่องใจ ประทีปไฟส่องทาง
6 เสริมวิสัยทัศน์ สร้างวิสัยธรรม
7 คติธรรมสอนหลักจิต คติชีวิตสอนหลักรรม
8 หลักกิโลวัดระยะ หลักธรรมะวัดจิตใจ
9 บัณฑิตฝึกตน วิญญูชนฝึกใจ
10 ชีวิตหนึ่งดวงใจ ท่องไปในโลกกว้าง
11 ข้อธรรมย้ำเตือนใจ ข้อวินัยย้ำเตือนตน
12 วิชชาดี จริยะเด่น เน้นวินัยตน
13 เข็มทิศชี้บอกทาง หิริ-โอตตัปปะชี้บอกธรรม
14 พุทธบุตรแท้ แน่วแน่ในคุณธรรม
15 บุคคลผู้ใดก็ตาม ถ้ายังเบียดเบียนสัตว์อยู่ ไม่นับว่าเป็นอารยชน
16 ศีล สมาธิ ปัญญา คือ ทรัพยากรอันล้ำค่า
17 ยึดธรรมวินัย เป็นองค์แทนศาสดา
18 ขอให้มั่นใจเถิดว่า มรรคผลยังคงเส้นคงวา
19 ก้าวตามหลักกรรม มุ่งมั่นสร้างหลักจิต
20 พระศาสดาทรงชี้ทางสว่างโลก
21 ศีลธรรมสำคัญแท้ ขอเพียงแต่เอาใจเขามาใส่ใจเรา
22 มีหลักธรรมประจำจิต ดีกว่ามีชีวิตอยู่ไปวันๆ
23 งานยุติภพชาติ ไม่ปราศจากสติและปัญญา
24 ปูชา จ ปูชนียานํ : บูชาบุคคลที่ควรบูชา คือมรรคาบริสุทธิ์ชาวพุทธแท้
25 อริยธรรมนำอริยทรัพย์
26 แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ความมืดเสมอด้วยอวิชชาไม่มี
27 ยึดธรรมเป็นเหตุ ดีกว่ายึดกิเลสเป็นมรรคา
28 สร้างหลักให้ชีวิต สร้างจิตให้มีธรรม
29 เมตตาธรรม นำโลกร่มเย็น
30 เมื่อโลกสันนิวาสมืดมิดปิดตา ทำไมเจ้าไม่แสวงหาที่พึ่งเล่า!
31 สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ทุกข์อื่นยิ่งกว่ามรณภัยไม่มี
32 ความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่า เพราะความชั่วย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลัง
33 ตายแล้วไม่สูญ ทางพอกพูนความดี
34 ชีวิตลิขิตได้ด้วยกรรมเป็นใหญ่
35 ถูกจิต ๑ "อกฺขาตาโร ตถาตา : พระตถาคตเพียงชี้บอกทาง"
36 ถูกจิต ๒ "ธมฺโม ปทีโป วิย : ธรรมเป็นดุจประทีป"
37 ถูกจิต ๓ ประทีปธรรมส่องสว่างกลางใจคน
38 ถูกจิต ๔ ดำเนินตามแนวอริยสัจ คือหนทางสัตบุรุษ
39 โดนใจ ๑ เมื่อความตายมาถึงเข้า อะไรเล่าจะเป็นที่พึ่ง
40 โดนใจ ๒ ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นหัวหน้า สำเร็จด้วยใจ
41 บันทึกความทรงจำของข้าพเจ้า ลำดับที่ ๑ "รวมใจ แม้ต่างจิต"
42 บันทึกความทรงจำของข้าพเจ้า ลำดับที่ ๒ "ร่วมคิด แม้ต่างใจ"


<<
+ ส า ร บั ญ เสี ย ง ธ ร ร ม + >>

   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำเพื่อรองรับงานปฏิบัติธรรม จำนวน 10 ห้องห้องละ 10,000 บาท
• ทาน-ศีล-ภาวนา หลวงพ่อใหญุท่านสอนลูกๆเสมอและเชิญทุกท่านทอดผ้าป่าสามัคคีทางวัดและหลวงพ่อยังเมตตาทอดผ้าป่าให้โรงเรียนที่ยากจนอีกด้วย
• ขอเชิญชายไทย ใจกล้า สมัครเข้ารับการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 28 วันวิสาขบูชา 2560 (บวชน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเเด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ) เเละ รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ บวชพระ จำนวน 15 ท่าน
• **อีก 6 ห้องสุดท้าย** ((ขาดเเคลนห้องสุขา))รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-ปลดภัย (จำนวน 10 ห้อง) สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม
• สร้างห้องน้ำรองรับงานปฏิบัติธรรมประจำปีที่พักสงฆ์แห่งใหม่ต้องการผู้มีจิตศรัทธาอุปถัมภ์ที่พักสงฆ์มงคลธรรม

   ธรรมะไทยบอร์ด
• เจาะลึก ชีวิต, กรรม, ฝืนดวงชตา, บรรเทากรรม
• เจาะลึก การสร้างบารมีแบบง่ายๆ
• น้ำโขงลดพบ "รอยพระพุทธบาท" 2,000 ปี โขดหินศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นเหนือน้ำ 1 ปีมีครั้งเดียว
• "สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพรปชช.ให้ยึดมั่น "ศีล สมาธิ ปัญญา สามัคคี" จะพาชาติรุ่งเรือง
• โครงการปฏิบัติธรรม เข้าปริวาสกรรมหน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย