พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ)
วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี

ประวัติ - พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ)
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย