Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙)


   - ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)
   - เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
   - เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร


วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ป.ธ.๙

เรื่อง...

ดาวน์โหลด

 1. ทรงนำสวดเจริญพระพุทธมนต์ (สมเด็จพระสังฆราชทรงนำสวด)

 2. นำสวดทำวัตรเช้า พระเทพวิสุทธิญาณ(อุบล นนฺทโก) นำสวด

 3. นำสวดทำวัตรค่ำ พระเทพวิสุทธิญาณ(อุบล นนฺทโก) นำสวด

 4. ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต ๑

 5. ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต ๒

 6. อานุภาพแห่งความดี

 7. เหตุแห่งความสุขที่แท้จริง

ฟังเสียงธรรม ระบบ mp3

พระธรรมเทศนา โดย สมเด็จพระสังฆราช ดาวน์โหลด
000 วิสาขบูชา ๔
001_1 สุญญตา ๑ กำหนดป่า-แผ่นดิน
001_2 สุญญตา ๒ กำหนดอากาศ-วิญญาณ
001_3 สุญญตา ๓ อนิมิตเจโตสมาธิ-นิพพาน
001_4 สุญญตา ๔ นิยานิกธรรม
001_5 สุญญตา ๕ สมาธินิมิต
001_6 สุญญตา ๖ ศีล สมาธิ ปัญญา
001_7 สุญญตา ๗ วิธีฟังธรรม-ปฏิบัติธรรม
002 อนิจจสัญญา ทุกขสัญญา อนัตตสัญญา
003_1 อานาปานสติ
003_2 อานาปานสติ ขั้นกายานุปัสสนา
003_3 อานาปานสติ ขั้นเวทนานุปัสสนา
003_4 อนานาปานสติ ขั้นจิตตานุปัสสนา
003_5 อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา
004_1 อานาปานสติสมาธิภาวนา
004_2 อานาปานสติขั้นที่ ๒
005 จิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญา
006 ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน
007 วิมุติจิต
008 บารมีและอาสวะ
009 ประมวลหลักปฏิบัติ
010_1 อารักขกรรมฐาน
010_2 กรรมฐาน ๒และหัดกำหนดสติ
010_3 กิจเบื้องต้นแห่งกรรมฐาน
010_4 กรรมฐานที่เป็นบุพภาค
011_1 สติเพ่งดูเกิดดับของลมหายใจ
011_2 กำหนดลมหายใจเข้า-ออก
011_3 สติรู้กายทั้งหมด (หายใจเข้า-ออก)
011_4 ระงับกายสังขาร (หายใจเข้า-ออก)
012 สติรู้ลมหายใจ
013 ดูภายในอินทรีย์ ๕
014_1 สติกำหนดเวทนา
014_2 สติกำหนดจิต
014_3 สติกำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม
014_4 สติกำหนดดูกาย เวทนา จิต ธรรม
015 รู้อิริยาบท รู้อาการของกาย
016_1 พิจารณากายให้เห็นโดยความเป็นธาตุ
016_2 พิจารณากายให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูล
017 นิวรณ์ ๕
018 ขันธ์ ๕
019 อายตนะและสังโยชน์
020 โพชฌงค์
021_1 ทุกข์ ๒ ชั้น
021_2 กำหนดดูทุกข์ที่ขันธ์ ๕
021_3 ทุกข์สมุทัย
021_4 ญาณในอริยสัจ (ทุกข์)
022_1 กิจในอริยสัจ ๔
022_2 อริยสัจ ๔ และปฏิบัติศีลวัตร
023 พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหา
024 สรุปธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
025 องค์ฌาน
026 ข้อปฏิบัติเพื่อความไม่เป็นทาสตัณหา
027 ความว่าง สงบ หลุดพ้น
028 ปิยรูปสาตรูป แดนเกิดดับตัณหา
029 สัมมาสมาธิ
030 สรุปมหาสติปัฏฐานสูตร
031 สติและปัญญา
032 ละอาสวะด้วยทัศนะ
033 ละอาสวะด้วยอินทรียสังวร
034 จิตที่ประกอบด้วยกุศลราศี
035_1 เทวธาวิตักกสูตร ๑
035_2 เทวธาวิตักกสูตร ๒
036_1 วิตักกสัณฐานสูตร ๑
036_2 วิตักกสัณฐานสูตร ๒
037 สัลเลขปฏิบัติ
038_1 สัพพาสวสังวรสูตร ๑
038_2 สัพพาสวสังวรสูตร ๒
038_3 สัพพาสวสังวรสูตร ๓
038_4 สัพพาสวสังวรสูตร๔
038_5 สัพพาสวสังวรสูตร๕
038_6 สัพพาสวสังวรสูตร๖
039 อนังคณสูตริ
040 กรรมฐาน (อิติอุตตกติกนิบาต)
041_1 จิต
041_2 จิต วิญญาณ มโน
042 เจโตขีลสูตร
043 ขันติ
044 มาร ๕
045_1 สัมมาทิฏฐิ๑ กุศล อกุศล
045_2 สัมมาทิฏฐิ๒ อาหาร
045_3 สัมมาทิฏฐิ๓ อริยสัจ๔
045_4 สัมมาทิฏฐิ๔ ชรา มรณะ
045_51 สัมมาทิฏฐิ๕ ชาติ-นัย ๑
045_52 สัมมาทิฏฐิ๕ ชาติ-นัย ๒
045_61 สัมมาทิฏฐิ๖ ภพ-นัย ๑
045_62 สัมมาทิฏฐิ๖ ภพ-นัย ๒
045_7 สัมมาทิฏฐิ๗ อุปาทาน
045_8 สัมมาทิฏฐิ๘ ทิฏฐุปาทาน
045_9 สัมมาทิฏฐิ๙ สืลัพพตุปาทาน
045_10 สัมมาทิฏฐิ๑๐ อัตตวาทุปาทาน
045_11 สัมมาทิฏฐิ๑๑ สักกายทิฏฐิ
045_121 สัมมาทิฏฐิ๑๒ ตัณหา
045_122 สัมมาทิฏฐิ๑๒ ตัณหา นัย ๒
045_13 สัมมาทิฏฐิ๑๓ เวทนา
045_14 สัมมาทิฏฐิ๑๔ ผัสสะ
045_15 สัมมาทิฏฐิ๑๕ อายตนะ
045_16 สัมมาทิฏฐิ๑๖ นามรูป
045_17 สัมมาทิฏฐิ๑๗ รูป
045_18 สัมมาทิฏฐิ๑๘ วิญญาณ
045_19 สัมมาทิฏฐิ๑๙ สังขาร
045_201 สัมมาทิฏฐิ๒๐ อวิชชา-นัย ๑
045_202 สัมมาทิฏฐิ๒๐ อวิชชา-นัย ๒
045_203 สัมมาทิฏฐิ๒๐ อวิชชา-นัย ๓
045_204 สัมมาทิฏฐิ๒๐ อวิชชา-นัย ๔
045_211 สัมมาทิฏฐิ๒๑ อาสวะ-นัย ๑
045_212 สัมมาทิฏฐิ๒๑ อาสวะ-นัย ๒
045_213 สัมมาทิฏฐิ๒๑ อาสวะ-นัย ๓
045_22 สรุปสัมมาทิฏฐิ อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอาสวะ
046_1 อาสวะเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชา
ฟังเสียงธรรมระบบ mp3
แหล่งที่มา : http://www.cddhamma.org

Webmaster Recommended

การฟังเสียงธรรมผ่านอินเตอร์เน็ท
ขอแนะนำให้เปิดด้วย Internet Explorer (IE6+) ครับ


<<
+ ส า ร บั ญ เสี ย ง ธ ร ร ม + >>
  บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• ขอบอกบุญสังฆทานยา อุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น และหนังสือเรียนนักธรรม แก่วัดที่ห่างใกล
• เจ้าภาพประธานกฐิน ๒๕๕๘
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพแผงโซล่าเซลล์ ให้แสงสว่างแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ณ สวนปฏิบัติธรรมบนเขา
• สร้างถาวรวัตถุและบูรณะปฏิสงขรณ์วัดแสงสุริยาราม
• เชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา และร่วมทำบุญหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม พันมือ พันตา วันที่ 11-13 พค. 57
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดเจริญสุขราษฎร์บำรุง
• ขอเชิญร่วมจัดส่งพระธาตุฯ,พระเครื่อง,วัตถุมงคลต่างๆมาบรรจุในองค์พระใหญ่ จำนวน 10 องค์
• ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกสีมา วัดมงคลเทพ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
• เชิญร่วมพิมพ์หนังสือเรื่อง"ความมหัศจรรย์แห่งอุโบสถศีล" เล่มละ ๕๐ บาท
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปั้นพระพุทธรูปทันใจประจำศาลาปฏิบัติธรรม
• ร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีสร้างอุโบสถ ณ วัดศรีเมืองทอง จ.อุดรธานี 3 พฤศจิกายน 2556
• ขอเชิญฟังบรรยายธรรม เรื่อง “งานยุ่งทั้งวัน จะปฏิบัติธรรมได้ยังไง ? ” วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 โดย อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
• ต้องการเจ้าภาพด่วน
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือธรรมะ สู้ไม่ถอย ของ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
• รับเจ้าภาพเป็นประธานอุปถัมภ์สร้าง พระอุโบสถ ณ สำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุแท่นแก้ว ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ๕๗๓๔๐
• ปฎิทินกิจกรรมบุญบ้านสวนพีระมิด เดือนมิถุนายน 2556
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมธรรมะบำบัด ปลดล็อคความจน ปลดเปลื้องปัญหาการงาน-การเงิน ล้าง มนต์ดำ คุณไสย์ ทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม
• ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสร้างหอระฆัง,หอสวดมนต์ 8,999 กองๆละ 20 บาท
• ขายส่งทองเปลวแท้ แผ่นละ 1.50 บ. ทองวิทยาศาสตร์ หมื่นละ 750 บ.
• ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารวิริยะชัย วัดธรรมมงคล พระธรรมมงคลญาณ

  สนทนาธรรม
• กรมการจัดหางานจัดงาน “Bangkok Jobs & Career Expo 2016”
• ด่วนขอเชิญเป็นเจ้าภาพบริขารบวชเณร เพื่อเรียนต่อ มัธยม ๔ รูป
• ขอเชิญร่วมบุญถวายเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ(วาระบุญเร่งด่วนที่สุด)
• ขอเชิญร่วมบุญถวายเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ(วาระบุญเร่งด่วนที่สุด)
• ทรรศนะของศาสนาพุทธ ต่อพระเจ้า (ผู้สร้าง)
• มุมมองแห่งชีวิต
• รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-โรคภัย (จำนวน 2 ห้องสุดท้าย)
• ขอเชิญตรวจหลอดเลือดฟรี เพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคต่างๆ
• ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบรรชาสามเณรและร่วมงานปฏิบัติธรรม
• งานหลักรู้ทันข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย