สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ป.ธ.๙

 วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

  ดาวน์โหลด-ทรงนำสวดเจริญพระพุทธมนต์ (สมเด็จพระสังฆราชทรงนำสวด)
  ฟัง-ทรงนำสวดเจริญพระพุทธมนต์ (สมเด็จพระสังฆราชทรงนำสวด)
  ดาวน์โหลด-ทำวัตรเช้า พระเทพวิสุทธิญาณ(อุบล นนฺทโก) นำสวด
  ฟัง-ทำวัตรเช้า พระเทพวิสุทธิญาณ(อุบล นนฺทโก) นำสวด
  ดาวน์โหลด-ทำวัตรเย็น พระเทพวิสุทธิญาณ(อุบล นนฺทโก) นำสวด
  ฟัง-ทำวัตรเย็น พระเทพวิสุทธิญาณ(อุบล นนฺทโก) นำสวด
  ดาวน์โหลด-ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต ๑
  ฟัง-ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต ๑
  ดาวน์โหลด-ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต ๒
  ฟัง-ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต ๒
  ดาวน์โหลด-อานุภาพแห่งความดี
  ฟัง-อานุภาพแห่งความดี
  ดาวน์โหลด-เหตุแห่งความสุขที่แท้จริง
  ฟัง-เหตุแห่งความสุขที่แท้จริง

  ดาวน์โหลด-สุญญตา ๒ กำหนดอากาศ-วิญญาณ
  ฟัง-สุญญตา ๒ กำหนดอากาศ-วิญญาณน
  ดาวน์โหลด-สุญญตา ๓ อนิมิตเจโตสมาธิ-นิพพาน
  ฟัง-สุญญตา ๓ อนิมิตเจโตสมาธิ-นิพพาน
  สุญญตา ๔ นิยานิกธรรม
  ดาวน์โหลด
  ฟัง
  สุญญตา ๕ สมาธินิมิต
  ดาวน์โหลด
  ฟัง
  สุญญตา ๖ ศีล สมาธิ ปัญญา
  ดาวน์โหลด
  ฟัง
  สุญญตา ๗ วิธีฟังธรรม-ปฏิบัติธรรม
  ดาวน์โหลด
  ฟัง
  อนิจจสัญญา ทุกขสัญญา อนัตตสัญญา
  ดาวน์โหลด
  ฟัง
  อานาปานสติ
  ดาวน์โหลด
  ฟัง
  อานาปานสติ ขั้นกายานุปัสสนา
  ดาวน์โหลด
  ฟังธรรม
  อานาปานสติ ขั้นเวทนานุปัสสนา
  ดาวน์โหลด
  ฟังธรรม
  อานานาปานสติ ขั้นจิตตานุปัสสนา
  ดาวน์โหลด
  ฟังธรรม
  อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา
  ดาวน์โหลด
  ฟังธรรม
  อานาปานสติสมาธิภาวนา
  ดาวน์โหลด
  ฟังธรรม
  อานาปานสติขั้นที่ ๒
  ดาวน์โหลด
  ฟังธรรม
  จิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญา
  ดาวน์โหลด
  ฟังธรรม
  ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน
  ดาวน์โหลด
  ฟังธรรม
  วิมุติจิต
  ดาวน์โหลด
  ฟังธรรม
  บารมีและอาสวะ
  ดาวน์โหลด
  ฟังธรรม
  ประมวลหลักปฏิบัติ
  ดาวน์โหลด
  ฟังธรรม
  อารักขกรรมฐาน
  ดาวน์โหลด
  ฟังธรรม
  010_2 กรรมฐาน ๒และหัดกำหนดสติ
  ดาวน์โหลด
  ฟังธรรม
  010_3 กิจเบื้องต้นแห่งกรรมฐาน
  ดาวน์โหลด
  ฟังธรรม
  010_4 กรรมฐานที่เป็นบุพภาค
  ดาวน์โหลด
  ฟังธรรม


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย