Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม พระพุทธทาสภิกขุ

พุทธทาสภิกขุ หรือ พระธรรมโกศาจารย์
นามเดิม เงื่อม พานิช เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๙ ณ บ้านกลาง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๗ สำเร็จการศึกษาชั้น น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ เริ่มก่อตั้งสวนโมกขพลาราม ที่ อ.ไชยา เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๔๗๕ และหันมาใช้นามปากกา "พุทธทาส" แทนนามเดิมนับแต่นั้นมา ท่านพุทธทาสภิกขุอุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนกระทั่งถึงแก่มรภาพอย่างสงบ ณ สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๓๖

คำสอนอันโดดเด่นของท่านคือเรื่อง "การปล่อยวาง" ผลงานอันยิ่งใหญ่ของท่านคืองานนิพนธ์ชุด "ธรรมโฆษณ์" และงานนิพนธ์อีกไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เล่ม ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ ท่านพุทธทาสภิกขุได้รับการสดุดีว่าเป็นมหาปราชญ์แห่งพุทธธรรมทางบูรพาทิศ ที่มีเกีตรติคุณไม่น้อยไปกว่าท่านนาคารชุน ปราชญ์ใหญ่ฝ่ายมหายานในอดีต ปัญญาชนทั้งไทยและต่างประเทศถือว่า ท่านเป็นนักปฏิรูปพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดรูปหนึ่งของเมืองไทย

สวนโมกขพลาราม
ท่านนาคารชุน


พระพุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปัญโญ) - สวนโมขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ฟัง !
ฟัง !
: สมาธิภาวนาในพระศาสนา
 : ดาวน์โหลด
: ท่านพุทธทาสภิกขุ
 : ดาวน์โหลด
: ท่านพุทธทาสภิกขุ
 : ดาวน์โหลด
: การออกจากสิ่งที่เป็นทุกข์
 : ดาวน์โหลด

คลิกชม VDO
คลิกชม VDO
คลิกชม VDO
 

คลิกขวา เลือก Save Target As...
"ชีวิตและงาน" ของ พุทธทาสภิกขุ

คลิกขวา เลือก Save Target As...
" วันหนึ่งในสวนโมกข์ุ "

คลิกขวา เลือก Save Target As...
"สัจจธรรมบทสุดท้าย"รวมวิดีโอเกี่ยวกับท่านพุทธทาสที่นี่ >>

เสียงบรรยาย หนังสือพุทธประวัติ ฉบับยุวชน
ชื่อตอน
ดาวน์โหลด ฟัง
กำเนิดพระสิทธัตถะ ๑, วัยกุมาร ๒, ในวัยรุ่น ๓ คลิกฟัง
ในวัยรุ่น ๓ ต่อ, ในวัยหนุ่ม ๔, ความเบื่อหน่าย ๕ คลิกฟัง
ความเบื่อหน่าย ๕ ต่อ, การสละโลก ๖, พระมหากรุณาคุณ ๗ คลิกฟัง
พระมหากรุณาคุณ ๗ ต่อ, ความพยายามก่อนตรัสรู้ ๘ คลิกฟัง
ความพยายามก่อนตรัสรู้ ๘ ต่อ, ประสพความสำเ็ร็จ ๙, ทรงประกาศพระธรรม ๑๐ คลิกฟัง
ทรงประกาศพระธรรม ๑๐ ต่อ, สิงคาลมาณพ ๑๑, สารีบุตรและโมคคัลลาน ๑๒ คลิกฟัง
สารีบุตรและโมคคัลลาน ๑๒ ต่อ, เสด็จกบิลพัสดุ์ ๑๓, พุทธกิจประจำวัน ๑๔, พระนางมหาปชาบดี ๑๕, ปาฏิหาริย์ ๑๖ คลิกฟัง
ปาฏิหาริย์ ๑๖ ต่อ, พระพุทธดำรัส ๑๗ คลิกฟัง
ความกรุณาของพระพุทธองค์ ๑๘, เทวทัต ๑๙, ปรินิพพาน ๒๐ คลิกฟัง
ปรินิพพาน ๒๐ ต่อ คลิกฟัง
แหล่งที่มา : http://www.palungjit.com/club/jochokrub/4669/ by jochokrub

เสียงธรรมจากสวนโมกข์ ชุดที่ ๑
ชื่อตอน ดาวน์โหลด ฟัง
๑. การทำงานคือการปฎิบัติธรรม
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๕
แสดงปาฐกถาพิเศษ
 คลิกฟัง
๒. การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา
๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๗
บรรยายธรรมแก่คณะนักเรียน
 คลิกฟัง
๓. ชีวิตว่าง
๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๒
บรรยายธรรมประจำวันเสาร์
 คลิกฟัง
๔. ธรรมะคืออะไร จะมีธรรมได้อย่างไร
๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๒
แสดงปาฐกถาพิเศษ
 คลิกฟัง
๕. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องดำเนินชีวิต
๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๖ บรรยายธรรมแก่ คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
 คลิกฟัง
๖. นิพพานสำหรับทุกคน
๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๑
บรรยายธรรมประจำวันเสาร์
 คลิกฟัง
๗. โลกอื่น
๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๗
บรรยายธรรมแก่ชมรมครูศีลธรรมแห่งประเทศไทย
 คลิกฟัง
๘. วิธีทำสมาธิเบื้องต้น
๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๗
ท่านอาจารย์พุทธทาสแสดงปาฐกถาพิเศษ
 คลิกฟัง
๙. ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์
๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๗
อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๗
 คลิกฟัง
๑๐. โอวาทสำหรับคนเจ็บไข้
๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๕
บรรยายธรรมพิเศษสำหรับคนเจ็บไข้
 คลิกฟัง

เสียงบรรยายหนังสือ คู่มือมนุษย์ ดาวน์โหลด คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - บทนำ คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - ตอนที่ ๑ คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - ตอนที่ ๒ คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - ตอนที่ ๓ คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - ตอนที่ ๔ คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - ตอนที่ ๕ คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - ตอนที่ ๖ คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - ตอนที่ ๗ คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - ตอนที่ ๘ คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - ตอนที่ ๙ คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - ตอนที่ ๑๐ คลิกฟัง

<<
+ ส า ร บั ญ เสี ย ง ธ ร ร ม + >>

   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายภาคใต้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 104
• บุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการหนังสือสวดมนต์พระแม่กวนอิม
• วัดยางบางจาก เพชรเกษรม 28 เชิญร่วมบริจาคทรัพย์บูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถซึ่งชำรุดทรุดโทรม
• รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องสุขา -จำนวน 4 ห้อง- (ถวายพระธุดงค์กรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-โรคภัย-ปลดเคราะห์- (ขาดเเคลนห้องสุขา )
• วัดยางบางจาก เชิญร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือเนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 2 - 17 สิงหาคม 2557

   ธรรมะไทยบอร์ด
• เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมเทศนา จากพระราชวิจิตรปฏิภาณ ณ หอศิลป์พุทธะ
• ขอเชิญ สมทบทุนซื้อที่ดิน "สร้างศูนย์อบรมศีลธรรม"
• ขอเชิญร่วมสร้างรูปหล่อ บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์
• ขออนุญาตแจก ซีดีธรรมะนิยายของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโมค่ะ บรรยายโดย อ.สุทัสสา อ่อนค้อมค่ะ
• (รับบุญใหญ่) ขอเชิญหล่อองค์พระมหาจักพรรดิ์ (ปางเเห่งการตรัสรู้) มอบบุญใหญ่เเด่เเม่ที่เรารัก ในเทศกาลวันเเม่เเห่งชาติDhammathai.org on Mobile
Mobile/Tablet

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย