Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม พระพุทธทาสภิกขุ

พุทธทาสภิกขุ หรือ พระธรรมโกศาจารย์
นามเดิม เงื่อม พานิช เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๙ ณ บ้านกลาง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๗ สำเร็จการศึกษาชั้น น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ เริ่มก่อตั้งสวนโมกขพลาราม ที่ อ.ไชยา เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๔๗๕ และหันมาใช้นามปากกา "พุทธทาส" แทนนามเดิมนับแต่นั้นมา ท่านพุทธทาสภิกขุอุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนกระทั่งถึงแก่มรภาพอย่างสงบ ณ สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๓๖

คำสอนอันโดดเด่นของท่านคือเรื่อง "การปล่อยวาง" ผลงานอันยิ่งใหญ่ของท่านคืองานนิพนธ์ชุด "ธรรมโฆษณ์" และงานนิพนธ์อีกไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เล่ม ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ ท่านพุทธทาสภิกขุได้รับการสดุดีว่าเป็นมหาปราชญ์แห่งพุทธธรรมทางบูรพาทิศ ที่มีเกีตรติคุณไม่น้อยไปกว่าท่านนาคารชุน ปราชญ์ใหญ่ฝ่ายมหายานในอดีต ปัญญาชนทั้งไทยและต่างประเทศถือว่า ท่านเป็นนักปฏิรูปพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดรูปหนึ่งของเมืองไทย

สวนโมกขพลาราม
ท่านนาคารชุน


พระพุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปัญโญ) - สวนโมขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ฟัง !
ฟัง !
: สมาธิภาวนาในพระศาสนา
 : ดาวน์โหลด
: ท่านพุทธทาสภิกขุ
 : ดาวน์โหลด
: ท่านพุทธทาสภิกขุ
 : ดาวน์โหลด
: การออกจากสิ่งที่เป็นทุกข์
 : ดาวน์โหลด

คลิกชม VDO
คลิกชม VDO
คลิกชม VDO
 

คลิกขวา เลือก Save Target As...
"ชีวิตและงาน" ของ พุทธทาสภิกขุ

คลิกขวา เลือก Save Target As...
" วันหนึ่งในสวนโมกข์ุ "

คลิกขวา เลือก Save Target As...
"สัจจธรรมบทสุดท้าย"รวมวิดีโอเกี่ยวกับท่านพุทธทาสที่นี่ >>

เสียงบรรยาย หนังสือพุทธประวัติ ฉบับยุวชน
ชื่อตอน
ดาวน์โหลด ฟัง
กำเนิดพระสิทธัตถะ ๑, วัยกุมาร ๒, ในวัยรุ่น ๓ คลิกฟัง
ในวัยรุ่น ๓ ต่อ, ในวัยหนุ่ม ๔, ความเบื่อหน่าย ๕ คลิกฟัง
ความเบื่อหน่าย ๕ ต่อ, การสละโลก ๖, พระมหากรุณาคุณ ๗ คลิกฟัง
พระมหากรุณาคุณ ๗ ต่อ, ความพยายามก่อนตรัสรู้ ๘ คลิกฟัง
ความพยายามก่อนตรัสรู้ ๘ ต่อ, ประสพความสำเ็ร็จ ๙, ทรงประกาศพระธรรม ๑๐ คลิกฟัง
ทรงประกาศพระธรรม ๑๐ ต่อ, สิงคาลมาณพ ๑๑, สารีบุตรและโมคคัลลาน ๑๒ คลิกฟัง
สารีบุตรและโมคคัลลาน ๑๒ ต่อ, เสด็จกบิลพัสดุ์ ๑๓, พุทธกิจประจำวัน ๑๔, พระนางมหาปชาบดี ๑๕, ปาฏิหาริย์ ๑๖ คลิกฟัง
ปาฏิหาริย์ ๑๖ ต่อ, พระพุทธดำรัส ๑๗ คลิกฟัง
ความกรุณาของพระพุทธองค์ ๑๘, เทวทัต ๑๙, ปรินิพพาน ๒๐ คลิกฟัง
ปรินิพพาน ๒๐ ต่อ คลิกฟัง
แหล่งที่มา : http://www.palungjit.com/club/jochokrub/4669/ by jochokrub

เสียงธรรมจากสวนโมกข์ ชุดที่ ๑
ชื่อตอน ดาวน์โหลด ฟัง
๑. การทำงานคือการปฎิบัติธรรม
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๕
แสดงปาฐกถาพิเศษ
 คลิกฟัง
๒. การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา
๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๗
บรรยายธรรมแก่คณะนักเรียน
 คลิกฟัง
๓. ชีวิตว่าง
๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๒
บรรยายธรรมประจำวันเสาร์
 คลิกฟัง
๔. ธรรมะคืออะไร จะมีธรรมได้อย่างไร
๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๒
แสดงปาฐกถาพิเศษ
 คลิกฟัง
๕. ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องดำเนินชีวิต
๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๖ บรรยายธรรมแก่ คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
 คลิกฟัง
๖. นิพพานสำหรับทุกคน
๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๑
บรรยายธรรมประจำวันเสาร์
 คลิกฟัง
๗. โลกอื่น
๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๗
บรรยายธรรมแก่ชมรมครูศีลธรรมแห่งประเทศไทย
 คลิกฟัง
๘. วิธีทำสมาธิเบื้องต้น
๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๗
ท่านอาจารย์พุทธทาสแสดงปาฐกถาพิเศษ
 คลิกฟัง
๙. ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์
๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๗
อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๗
 คลิกฟัง
๑๐. โอวาทสำหรับคนเจ็บไข้
๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๕
บรรยายธรรมพิเศษสำหรับคนเจ็บไข้
 คลิกฟัง

เสียงบรรยายหนังสือ คู่มือมนุษย์ ดาวน์โหลด คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - บทนำ คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - ตอนที่ ๑ คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - ตอนที่ ๒ คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - ตอนที่ ๓ คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - ตอนที่ ๔ คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - ตอนที่ ๕ คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - ตอนที่ ๖ คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - ตอนที่ ๗ คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - ตอนที่ ๘ คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - ตอนที่ ๙ คลิกฟัง
คู่มือมนุษย์ - ตอนที่ ๑๐ คลิกฟัง

<<
+ ส า ร บั ญ เสี ย ง ธ ร ร ม + >>

   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• ขอเชิญร่วมบุญสร้างโรงครัว ห้องน้ำ ห้องสุขา ณ.วัดป่าเมตตาวนาราม ต.ป่าหุ่ง อ.พาน เชียงราย ครับ
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างหลังคาโบสถ์ วัดพระแก้ว จ.อยุธยา
• จิตเห็นจิต...เห็นอย่างไร พบคำตอบในกิจกรรมธรรมะวาไรตี้ โดยพระมหาบุญช่วย วัดบางยี่ขัน
• ((บุญใหญ้)) รับเจ้าภาพอุปถัมภ์เจาะน้ำบาดาล ใต้ดิน เพื่อเป็นประโยชน์ น้ำดื่ม-น้ำใช้ ในศูนย์ธุดงค์กรรมฐาน (ขาดเเคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้)
• บอกบุญด่วนๆขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำห้องสุขา ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดสร้างใหม่

   ธรรมะไทยบอร์ด
• งาน Part Time 2559 รายได้ดีนอนตายเป็นแน่แท้!! จัดการหยูกยาปัดแข้งปัดขาเหา ยืนยันสู่สุคติทั้งหมดมูรธ ทดลองแล้วได้ผลลัพธ์เป็นแน่แท้
• Part time งานทำที่บ้าน รายได้พิเศษ รับคนท้อง ไม่จำกัดจำนวน
• หางาน part time รายได้เสริม งานพิเศษ ทำที่บ้าน
• ธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ ทำงานผ่านเน็ต ถูกกฏหมาย 100%
• งานทำเงิน รับรายได้เสริม ทำที่บ้าน ทำได้ทุกวันข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย