Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป


  พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป  

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก เชียงใหม่ ชื่อเดิม นายเปลี่ยน วงษาจันทร์ เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2476 (ปีระกา) บ้านโคกคอน ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร บิดาชื่อ นายกิ่ง วงษาจันทร์ มารดาชื่อ นางอรดี สกุลเดิม จุลราชภักดี มีพี่น้องเป็นชาย 5 คน หญิง 1 คน พระอาจารย์เปลี่ยน เป็นบุตรคนที่ 3 โดยตา คือ ขุนจุนราชภักดี และยายได้ขอไปเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆ จนเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เมื่ออายุ 11 ปี มารดาจึงให้มาช่วยทำการค้าช่วยเหลือครอบครัว.....เมื่ออายุ 18 ปี เริ่มสนใจวิชาแพทย์ และได้ฝึกฉีดยารักษาคนไข้กับหมอประจำอำเภอ ซึ่งเป็นญาติกัน ซึ่งเคยคิดจะไปเรียนต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในกรุงเทพฯ แต่มารดาขอให้อยู่ช่วยคุมการค้าต่อไป....

พระอาจารย์เปลี่ยน คิดอยากจะบวชมาตั้งแต่อายุ 12 ปี แต่มาบวชจริง เมื่ออายุ 25 ปี ในวันที่ 31 มีนาคม 2502 ณ วัดธาตุมีชัย บ้านโคกคอน ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยมีพระครูอดุลย์สังขกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิพิธธรรมสุนทร เป็นพระอนุสาวนาจารย์และพระอาจารย์สุภาพ ธมฺปญฺโญ เป็นผู้ฝึกหัดขานนาคให้........

ต่อมาสอบนักธรรมตรีได้ในพรรษาที่ 3 หลังออกพรรษาในปีแรก ได้เริ่มออกธุดงค์ ไปตามจังหวัดต่างๆ เพื่อแสวงหาโมกขธรรม และได้พบกับพระอาจารย์ที่ได้ยินกิติศัพท์ ทั้งภาคอีสาน ภาคใต้ และ ภาคเหนือ แต่ที่พระอาจารย์เปลี่ยนอยู่ฝึกปฏิบัติธรรมด้วยนานๆและรับใช้ใกล้ชิดสนิทสนม คือ หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ หลวงปู่เทศก์ เทสฺรงฺสี หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม และหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ......

ส่วนรูปอื่นๆ ก็เช่น พระอาจารย์จวน กุลเชษโฐ หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่คำดี ปภาโส หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ครูบาอินทจักรรักษา อินฺทจกฺโก หลวงปู่สาม อกิญฺจโน พระอาจารย์วัน อุตฺตโม หลวงปู่แว่น ธนปาโล หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต ฯลฯ ซึ่งก็ต่างมีเมตตาเทศน์อบรม ทำให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นเป็นลำดับ......

ปัจจุบัน พระอาจารย์เปลี่ยน ได้มาอยู่จำพรรษาพร้อมกับหมู่คณะที่บ้านปง หรือวัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.09-8164343


วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ลำดับที่ เรื่อง วันที่ ฟัง
256  จิตไม่สงบมีความทุกข์ จิตสงบจึงมีความสุข 6 ก.พ.36 คลิกฟัง
257 การพิจารณาให้เข้าใจโลกตามความเป็นจริง 14 ก.พ.36 คลิกฟัง
258 ปลุกตนเองให้ตื่นอยู่เพื่อทำความเพียรให้พ้นทุกข์ 28 ก.พ.36 คลิกฟัง
259 ศีลเป็นพื้นฐานในการพ้นทุกข์ เนื่องในวันมาฆบูชา 7 มี.ค.36 คลิกฟัง
260 มรณานุสสติกัมมัฏฐาน ระลึกถึงความตาย 15 มี.ค.36 คลิกฟัง
261 การทำความเพียรเพื่อดับไฟกิเลส 30 มี.ค.36 คลิกฟัง
262 การหาอุบายละกิเลสออกจากใจ 14 เม.ย.36 คลิกฟัง
263 สมุทัยเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์ 5 พ.ค.36 คลิกฟัง
264 การฝึกตนให้เป็นคนดีและตอบปัญหาต่อ 2 มิ.ย.36 คลิกฟัง
๑๐ 265 การทำคุณงามความดีให้เป็นที่พึ่งของตน 5 มิ.ย.36 คลิกฟัง
๑๑ 266 การพิจารณาให้รู้แจ้งในทุกข์เพื่อการปล่อยวาง 12 มิ.ย.36 คลิกฟัง
๑๒ 267 การทำทาน รักษาศีล ภาวนา คือความดีแต่ละระดับ 13 มิ.ย.36 คลิกฟัง
๑๓ 268 การหาวิธีแก้ไขพัฒนาจิตใจของตนเอง 18 มิ.ย.36 คลิกฟัง
๑๔ 269 การพิจารณากิเลสที่เกิดกับจิตใจเพื่อละจิตใจให้บริสุทธิ์ 3 ก.ค.36 คลิกฟัง
๑๕ 270 การพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิต 6 ก.ค.36 คลิกฟัง
๑๖ 271 การปฏิบัติเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ 11 ก.ค.36 คลิกฟัง
๑๗ 272 บุญกุศลเป็นที่พึ่งของสัตว์ไปในโลกหน้า 17 ก.ค.36 คลิกฟัง
๑๘ 273 การทำความเพียรสร้างสติปัญญาละความหลงในใจ 18 ก.ค.36 คลิกฟัง
๑๙ 274 ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2 ส.ค.36 คลิกฟัง
๒๐ 275 อบรมพระเณรในวันเข้าพรรษา 3 ส.ค.36 คลิกฟัง
๒๑ 276 การพิจารณาดูมายาของกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตใจ 6 ส.ค.36 คลิกฟัง
๒๒ 277 ตาและรูปเป็นของร้อน 10 ส.ค.36 คลิกฟัง
๒๓ 278 การฝึกหัดอบรมตนไม่ให้เป็นคนประมาท 17 ส.ค.36 คลิกฟัง
๒๔ 279 การฝึกสติสัมปชัญญะ 20 ส.ค.36 คลิกฟัง
๒๕ 280 สมฺมาวายาโม ความเพียรชอบ 21 ส.ค.36 คลิกฟัง
๒๖ 281 ประโยชน์ปัจจุบัน เบื้องหน้า สูงสุดคือพระนิพพาน 22 ส.ค.36 คลิกฟัง
       
ฟังเสียงธรรม ระบบ mp3


<<
+ ส า ร บั ญ เสี ย ง ธ ร ร ม + >>

   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• ขอบอกบุญสังฆทานยา อุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น และหนังสือเรียนนักธรรม แก่วัดที่ห่างใกล
• เจ้าภาพประธานกฐิน ๒๕๕๘
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพแผงโซล่าเซลล์ ให้แสงสว่างแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ณ สวนปฏิบัติธรรมบนเขา
• สร้างถาวรวัตถุและบูรณะปฏิสงขรณ์วัดแสงสุริยาราม
• เชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา และร่วมทำบุญหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม พันมือ พันตา วันที่ 11-13 พค. 57

   ธรรมะไทยบอร์ด
• กรมการจัดหางานจัดงาน “Bangkok Jobs & Career Expo 2016”
• ด่วนขอเชิญเป็นเจ้าภาพบริขารบวชเณร เพื่อเรียนต่อ มัธยม ๔ รูป
• ขอเชิญร่วมบุญถวายเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ(วาระบุญเร่งด่วนที่สุด)
• ขอเชิญร่วมบุญถวายเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ(วาระบุญเร่งด่วนที่สุด)
• ทรรศนะของศาสนาพุทธ ต่อพระเจ้า (ผู้สร้าง)ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย