Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)


พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)

เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2504
เป็นบุตรของ ศ. ดร. ระวี ภาวิไล และนางอุไรวรรณ ภาวิไล
พ.ศ . 2522 สำเร็จชั้นมัธยมห้า จากโรงเรียนสาธิตจุฬา
พ.ศ . 2526 สำเร็จชั้นปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ . 2542 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่

 

 
 
 

<<
+ ส า ร บั ญ เสี ย ง ธ ร ร ม + >>

   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• ร่วมบูรณะพระอุโบสถ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
• ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักวิปัสสนามูลนิธิแนบมหานีรานนท์ วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
• ความคืบหน้า วัดบึงบูรพา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานหน้าตัก ๑๐ เมตร สูงรวม ๑๙ เมตร
• รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-โรคภัย-ปลดเคราะห์- (ขาดห้องน้ำสงฆ์ 4 ห้องสุดท้าย)
• ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างเมรุ ณ วัดบ้านภูไทพัฒนา หมู่ 9 ต. โนนก่อ อ. สิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี

   ธรรมะไทยบอร์ด
• เชิญปิดทองหลวงพ่อพระพุทธนิโรธรังษี
• รับเจ้าภาพ (ปรับปรุงห้องกรรมฐาน) รับเจ้าภาพปูพื้นกระเบื้องเเละตีฝ้า ห้องกรรมฐาน เพื่อเป็นห้องฝึกวิปัสสนากรรมฐาน เจริญสติปัฏฐาน ๔ เเละ เป็นห้องสวดมนต์ ซึ่งใช้งานตลอดปี
• เรียนฟรี! คอร์สโหราศาสตร์ กสิณกรรมฐาน และ อื่นๆ
• ขอเชิญปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ วัดหลวงปรีชากูล
• เบนซ์อมรเชิญฟังธรรมะสนุกสุดฮากับ “พระมหาสมปอง” *เลื่อนวันจัดกิจกรรมเป็นเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย