Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท)


พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท)

พระโพธิญาณเถระ หรือ หลวงปู่ชา สุภัทโท นามเดิม ชา ช่วงโชติ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๑
ณ บ้านก่อ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๒ ณ วัดก่อใน ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี อุปสมบทแล้วท่านได้อุทิศตนศึกษาพระธรรมวินัยอย่างจริงจัง แล้วจึงจาริกออกปฏิบัติธรรมตามป่าเขาลำเนาไพร จนเมื่อได้เวลาอันสมควร คือ พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงกลับมาก่อตั้งวัดหนองป่าพง ซึ่งเป็นวัดป่าฝ่ายอรัญวาสีที่บ้านเกิด โดยมีท่านเองเป็นเจ้าอาวาส พร้อมทั้งได้เริ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา แก่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และได้ก่อตั้งวัดป่านานาชาติเพื่อเป็นวัดนานาชาติสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการบวชในพระพุทธศาสนา นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบันวัดหนองป่าพงมีสาขาอยู่ทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐๐ สาขา หลวงปู่ชามรณภาพเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ นับว่าเป็นพระมหาเถระที่มีผลงานทางด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระที่โดดเด่นที่สุดรูปหนึ่งของสังคมไทยปัจจุบัน


เรื่องที่
รายการ "ธรรมะจากหลวงปู่ชา สุภัทโท" ชุดที่ ๑
ฟังผ่าน web
ดาวน์โหลด
001A
เทศน์โปรดนางแสตนตันกับนางไวท์เฮาส์
คลิกฟัง
001B
สนทนาธรรมกับญาติโยมในกรุงเทพฯ
คลิกฟัง
002
"เทศนาในงานทอดกฐิน" จ.ร้อยเอ็ด ๒๕๒๒
คลิกฟัง
003
"อบรมพระนิสิตจุฬา-รามคำแหง" ๒๕๒๑
คลิกฟัง
004
"อ่านใจธรรมชาติ" (ความอยาก)
คลิกฟัง
005
"ตอบปัญหาธรรมะคนไทยในอเมริกา-วอชิงตัน"
คลิกฟัง
006
"น้ำไหลนิ่ง" อบรมคณะหัวหน้าศาล
คลิกฟัง
007
"บ้านที่แท้จริง"
คลิกฟัง
008
"หัวใจพุทธศาสนา" เทศน์ในวันทอดกฐิน
คลิกฟัง
009
"อบรมภิกษุสามเณร" วัดบูรพาราม
คลิกฟัง
010A
"หัวใจพุทธศาสนา"
คลิกฟัง
010B
"อาหารใจ"
คลิกฟัง
011A
"สมาธิภาวนา ๑" ที่แฮมสเตทวิหาร อังกฤษ
คลิกฟัง
011B
"สมาธิภาวนา ๒" รัฐแมสซาจูเสตต์
คลิกฟัง
012
"ปัจจุบันธรรม"
คลิกฟัง
013
"เทศน์วันพระ" ๒๕๒๒
คลิกฟัง

เรื่องที่
รายการ "ธรรมะจากหลวงปู่ชา สุภัทโท" ชุดที่ ๒
ฟังผ่านweb
ดาวน์โหลด
014
"เทศนาบ้านก่อ" วัดบ้านก่อนอก
คลิกฟัง
015
"หลุดพ้นด้วยปัญญา" อบรมภิกษุสามเณร
คลิกฟัง
016
"ธรรมวินัย" อบรมภิกษุสามเณร
คลิกฟัง
017
"อบรมพระภิกษุสามเณร" ก.พ. 23
คลิกฟัง
018
"อบรมพระภิกษุสามเณร" ส.ค. 24
คลิกฟัง
019
"อบรมพระภิกษุสามเณร" ก.ค. 21
คลิกฟัง
020
"สนทนาธรรมกับคณะนายสัญญา ธรรมศักดิ์"
คลิกฟัง
021
"สนทนาธรรมกับลูกศิษย์ต่างชาติ"
คลิกฟัง
022
"ไม่แน่" (ธรรมะเบ็ดเตล็ด)
คลิกฟัง
023
"อบรมธรรม การเข้าสู่หลักธรรม"
คลิกฟัง
024
อบรมพระภิกษุ สามเณร รวมทั้งท่านสุขุม
คลิกฟัง
025
"สัมมาทิฏฐิ" อบรมภิกษุสามเณร
คลิกฟัง

เรื่องที่
รายการ "ธรรมะจากหลวงปู่ชา สุภัทโท" ชุดที่ ๓
ฟังผ่าน web
ดาวน์โหลด
026
"ให้โอวาทภิกษุ สามเณรและญาติโยม
คลิกฟัง
027
"อบรมภาวนา"
คลิกฟัง
028
"พละ 5 (อินทรีย์5)"
คลิกฟัง
029
"ธรรมมาวุธ"
คลิกฟัง
030
"อบรมธรรมะทั่วไป"
คลิกฟัง
031
เทศนาในพรรษา "ความเห็นชอบ"
คลิกฟัง
032
อบรมพระภิกษุ สามเณร
คลิกฟัง
033
อบรมพระภิกษุ สามเณรในพรรษา
คลิกฟัง
034
อบรมพระนวกะ
คลิกฟัง
035
"มีศีลมีปัญญา"
คลิกฟัง
036
"อยู่เพื่ออะไร ทำเพื่ออะไร"
คลิกฟัง
037
"ปฏิบัติด้วยการปล่อยวาง"
คลิกฟัง

เรื่องที่
รายการ "ธรรมะจากหลวงปู่ชา สุภัทโท" ชุดที่ ๔
ฟังผ่าน web
ดาวน์โหลด
038
อบรมญาติโยม
คลิกฟัง
039
วันอุโบสถศีล
คลิกฟัง
040
สนทนาสัมมาปฏิบัติ
คลิกฟัง
041
"สมาธิ-จิต"
คลิกฟัง
042
"แสวงบุญละบาป"
คลิกฟัง
043
"รู้จักตน"
คลิกฟัง
044
"ศรัทธากับปัญญา"
คลิกฟัง
045
"สูตรแก้ทุกข์"
คลิกฟัง
046A
"ธรรมะคือธรรมชาติ"
คลิกฟัง
046B
"สัจธรรม"
คลิกฟัง
047
เทศน์รับผ้าป่ากรุงเทพฯ
คลิกฟัง
048
"ภาษาธรรม"
คลิกฟัง
049A
เทศน์รับเทียนพรรษา
คลิกฟัง
049B
ตอบปัญหาธรรมะ
คลิกฟัง
050
"ความสงบ"
คลิกฟัง

เรื่องที่
รายการ "ธรรมะจากหลวงปู่ชา สุภัทโท" ชุดที่ ๕
ฟังผ่าน web
ดาวน์โหลด
051A
"ทัศนาจรทางปัญญา"
คลิกฟัง
051B
"ให้ศีลรักษาเรา"
คลิกฟัง
052
"ฝึกดูจิต"
คลิกฟัง
053
อบรมหลังปาฏิโมกข์
คลิกฟัง
054
"ฉลาดในการรักษาจิต"
คลิกฟัง
055
"ธรรมที่หยั่งรู้ยาก"
คลิกฟัง
056A
"ยืน เดิน นั่ง นอน ปราศจากความทุกข์"
คลิกฟัง
056B
"พุทธบริษัทแท้"
คลิกฟัง
057
"ปัญหามี เฉลยก็มี"
คลิกฟัง
058
"ข้อวัตรปฏิบัตร"
คลิกฟัง
059
อบรมภิกษุ สามเณรและแม่ชี
คลิกฟัง
060
"เสื่อมเพราะอะไร"
คลิกฟัง
061
"สำคัญที่ใจ"
คลิกฟัง
062A
อบรมอาสาหมู่บ้าน
คลิกฟัง
062B
"อย่าอยู่อย่างประมาท"
คลิกฟัง
063
"ปฏิบัติที่ตรงไหน"
คลิกฟัง

เรื่องที่
รายการ "ธรรมะจากหลวงปู่ชา สุภัทโท" ชุดที่ ๖
ฟังผ่าน web
ดาวน์โหลด
064
"เข้าวัดทำไมเพื่ออะไร"
คลิกฟัง
065A
"สีลัพพตปรามาส"
คลิกฟัง
065B
"สัมมาสมาธิ"
คลิกฟัง
066A
"ดูจิตให้เป็น"
คลิกฟัง
066B
"นอกเหตุเหนือผล"
คลิกฟัง
067
"การเอาใจฟังธรรม"
คลิกฟัง
068
"ความพอดี"
คลิกฟัง
069
สอนนาค พิธีอุปสมบท
คลิกฟัง
070
"ปฏิปทา สัมมาปฏิบัติ"
คลิกฟัง
071
"กุศลอันเลิศ"
คลิกฟัง
072
"ปฏิบัติหรือวิบัติ"
คลิกฟัง
073
"ความเพียร"
คลิกฟัง
074
"สมมุติ-วิมุตติ"
คลิกฟัง
075
"ข้อปฏิบัติไม่ผิด"
คลิกฟัง

เรื่องที่
รายการ "ธรรมะจากหลวงปู่ชา สุภัทโท" ชุดที่ ๗
ฟังผ่าน web
ดาวน์โหลด
076
"ภพ-ชาติ สัมมาทิฏฐิ"
คลิกฟัง
077
"ส่งข่าวถึงลูกศิษย์ต่างชาติ"
คลิกฟัง
078
"ถึงพุทธศาสนา ต้องปฏิบัติ"
คลิกฟัง
079
"ฝึกหัดเปลี่ยนนิสัย"
คลิกฟัง
080A
"บรรพชา"
คลิกฟัง
080B
"บวชเพื่ออะไร"
คลิกฟัง
081
"ค้นหาความสงบ"
คลิกฟัง
082
"การทำสมาธิ"
คลิกฟัง
083
"การเข้าใจเรื่องการปฏิบัติ"
คลิกฟัง
084
"ปล่อยวาง ว่างสบาย"
คลิกฟัง
085
"ถึงพระรัตนตรัย"
คลิกฟัง
086
"บ้านกรรมฐาน"
คลิกฟัง
087
"การปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์"
คลิกฟัง
088
"ปัญญาในวิมุตติ"
คลิกฟัง

เรื่องที่
รายการ "ธรรมะจากหลวงปู่ชา สุภัทโท" ชุดที่ ๘
ฟังผ่าน web
ดาวน์โหลด
089
"พุทธศาสนาแบบเถรวาท"
คลิกฟัง
090
สนทนาธรรมกับอาจารย์สุเมโธ
คลิกฟัง
091A
อบรมคณะวิทยาลัยครู
คลิกฟัง
091B
"อาศัยความอยาก เพื่อทำลายความอยาก"
คลิกฟัง
092
ตอบปัญหาลูกวัด
คลิกฟัง
093A
"วันสงกรานต์"
คลิกฟัง
093B
สนทนาธรรมกับพระฝรั่ง
คลิกฟัง
094
"น้อมใจสู่ธรรม"
คลิกฟัง
095
"คาถาเศรษฐี"
คลิกฟัง
096
"ความเสื่อมของการปฏิบัติ"
คลิกฟัง
097
"รู้แจ้งในธรรม"
คลิกฟัง
098
"การทำอุโบสถ"
คลิกฟัง
099
"เมื่อไรที่เราไม่ภาวนานั้นไม่มี"
คลิกฟัง
100
"ก้อนเสื่อม"
คลิกฟัง

เรื่องที่
ธรรมเทศนาสำเนียงอิสาน หลวงปู่ชา สุภทฺโท
คลิกฟัง
ดาวนฺโหลด
ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
ตอนที่ ๓
คลิกฟัง
ตอนที่ ๔
คลิกฟัง
ตอนที่ ๕
คลิกฟัง
ตอนที่ ๖
คลิกฟัง
ตอนที่ ๗
คลิกฟัง
ตอนที่ ๘
คลิกฟัง
ตอนที่ ๙
คลิกฟัง
๑๐
ตอนที่ ๑๐
คลิกฟัง
๑๑
ตอนที่ ๑๑ - ๑
คลิกฟัง
๑๑
ตอนที่ ๑๑ - ๒
คลิกฟัง
๑๑
ตอนที่ ๑๑ - ๓
คลิกฟัง
๑๑
ตอนที่ ๑๑ - ๔
คลิกฟัง
๑๒
ตอนที่ ๑๒ - ๑
คลิกฟัง
๑๒
ตอนที่ ๑๒ - ๒
คลิกฟัง
๑๒
ตอนที่ ๑๒ - ๓
คลิกฟัง
๑๓
ตอนที่ ๑๓ - ๑
คลิกฟัง
๑๓
ตอนที่ ๑๓ - ๒
คลิกฟัง
๑๓
ตอนที่ ๑๓ - ๓
คลิกฟัง
๑๓
ตอนที่ ๑๓ - ๔
คลิกฟัง
๑๔
ตอนที่ ๑๔ - ๑
คลิกฟัง
๑๔
ตอนที่ ๑๔ - ๒
คลิกฟัง
๑๔
ตอนที่ ๑๔ - ๓
คลิกฟัง
๑๔
ตอนที่ ๑๔ - ๔
คลิกฟัง
๑๕
ตอนที่ ๑๕ - ๑
คลิกฟัง
๑๕
ตอนที่ ๑๕ - ๒
คลิกฟัง
๑๕
ตอนที่ ๑๕ - ๓
คลิกฟัง
๑๕
ตอนที่ ๑๕ - ๔
คลิกฟัง
๑๖
ตอนที่ ๑๖ - ๑
คลิกฟัง
๑๖
ตอนที่ ๑๖ - ๒
คลิกฟัง
๑๖
ตอนที่ ๑๖ - ๓
คลิกฟัง
๑๖
ตอนที่ ๑๖ - ๔
คลิกฟัง

เรื่องที่
เสียงบรรยายธรรมของหลวงปู่ชา สุภทฺโท โดยสำนักสงฆ์วัดป่าแก้ว จ.เชียงใหม่
คลิกฟัง
ดาวน์โหลด
คำถามและคำตอบ แนวการปฏิบัติธรรม
คลิกฟัง
วิมุติ
คลิกฟัง
ทางพ้นทุกข์
คลิกฟัง
ความสงบบ่อเกิดปัญญา
คลิกฟัง
การปล่อยวาง
คลิกฟัง
น้ำไหลนิ่ง
คลิกฟัง
ไม่แน่
คลิกฟัง
การเข้าสู่หลักธรรม
คลิกฟัง
ธรรมที่หยั่งรู้ยาก
คลิกฟัง
๑๐
ต่อสู้ความกลัว
คลิกฟัง
๑๑
กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว
คลิกฟัง
๑๒
ทำใจให้เป็นบุญและธรรมะธรรมชาติ
คลิกฟัง
๑๓
สัมมาปฏิปทา
คลิกฟัง
๑๔
สัมมาสมาธิ
คลิกฟัง
๑๕
อยู่เพื่ออะไรและธรรมะปฏิสันถาร
คลิกฟัง
๑๖
ปฏิบัติธรรมกันเถิด และสัมมาทิฏฐิที่เยือกเย็น
คลิกฟัง
๑๗
สมมุติบัญญัติ-สมมุติสัจจะ
คลิกฟัง

ชมการเทศน์แบบวิดีโอ ได้แล้วที่นี่ >>

<<
+ ส า ร บั ญ เสี ย ง ธ ร ร ม + >>

   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• ขอบอกบุญสังฆทานยา อุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น และหนังสือเรียนนักธรรม แก่วัดที่ห่างใกล
• เจ้าภาพประธานกฐิน ๒๕๕๘
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพแผงโซล่าเซลล์ ให้แสงสว่างแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ณ สวนปฏิบัติธรรมบนเขา
• สร้างถาวรวัตถุและบูรณะปฏิสงขรณ์วัดแสงสุริยาราม
• เชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา และร่วมทำบุญหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม พันมือ พันตา วันที่ 11-13 พค. 57

   ธรรมะไทยบอร์ด
• กรมการจัดหางานจัดงาน “Bangkok Jobs & Career Expo 2016”
• ด่วนขอเชิญเป็นเจ้าภาพบริขารบวชเณร เพื่อเรียนต่อ มัธยม ๔ รูป
• ขอเชิญร่วมบุญถวายเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ(วาระบุญเร่งด่วนที่สุด)
• ขอเชิญร่วมบุญถวายเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ(วาระบุญเร่งด่วนที่สุด)
• ทรรศนะของศาสนาพุทธ ต่อพระเจ้า (ผู้สร้าง)ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย