สรุปเรื่องธรรมทาน

 Webmaster  

เพื่อง่ายต่อการจดจำ ท่านพุทธทาสได้ขมวดเรื่องเกี่ยวกับธรรมทาน ไว้สั้นๆ ดังนี้
"ให้ความรู้พื้นฐาน ก. ข. ก. กา. ให้มันรู้จักกินรู้จักนอน รู้จักอะไร ก็เรียกว่า ธรรมทานขั้นต้น ทีนี้ให้แสงสว่างแก่จิตใจ ให้ทางเดินชีวิตที่ถูกต้อง ให้ชีวิตเดินถูกทาง อย่างนี้ก็เรียกว่า ธรรมทานแท้ทีนี้ให้ผลของความสงบเย็นเลย ที่นี่และเดี๋ยวนี้เลย ก็เรียกว่า ให้นิพพานเป็นทาน รวมทั้ง ๓ ประการนี้เรียกว่าธรรมทานทั้งนั้น"

จากนั้น ท่านพุทธทาสได้เน้นอีกว่า "จงพยายามให้มีการให้ธรรมทานให้มาก เพราะพระ พุทธเจ้าท่านตรัสว่า สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ... ในบรรดาทานทั้งหลายนั้น ธรรมทานย่อมชนะทานทั้งหลายทั้งปวง นี่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญธรรมทาน ว่าชนะทาน ทั้งปวง" นี้หมายความว่า ท่านหมายถึงทานประเภทที่มีผู้รับทีนี้ในบรรดาทานที่มีผู้รับกันแล้ว ธรรมทานสูงกว่าทานไหนๆหมด จนชนะเลยจะเป็นวัตถุทาน ให้สิ่งของก็ดีจะเป็นอภัยทาน ให้อภัยก็ดี จะเป็นธรรรมทาน การให้ความรู้ก็ดีใน ๓ อย่างนี้ ธรรมทาน การให้ความรู้นี้ชนะ แต่ต้องเป็นความรู้จริง และดับทุกข์ได้นี้เป็นอันว่า ทาน ๓ อย่างนี้ ชี้แจงหมดไปแล้ว ในบรรดาทานที่ต้องมีผู้รับ" สัปดาห์หน้า ท่านพุทธทาสจะพูดถึงทานพิเศษชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นทานที่ไม่ต้องมีผู้รับ ทานที่ว่านั้นก็คือ สุญญตาทาน ส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้น ต้องติดตามกัน

- พุทธทาสภิกขุ -

https://www.tourwatthai.com

ที่มา : http://www.dhammathai.org/store/giving/giving10.php

2,860
• ๖๙.ปางนาคาวโลก
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย