กรรมดีและกรรมชั่ว


เราเกิดมาอยู่ในโลกนี้ ต้องมีกรรมทั้งสองอย่าง
คือ กรรมดีและกรรมชั่ว
กรรมดี ย่อมเป็นผลให้เราเกิดความสุขกาย สบายจิต
กรรมชั่วย่อมเป็นผลให้เรามีความทุกข์กายทุกข์ใจ
เหตุนั้น แล้วแต่เราจะตัดสินใจของตัวเองว่า
เราจะทำกรรมดี หรือ ทำกรรมชั่ว
ความเห็นของบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนามีประจำใจอย่างนี้ทุกๆ คน

:: หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
   

5,298


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย