พระอารามหลวง

พระอารามหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง เช่น วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วมรกต)
วัดพระแก้วมรกต วัดสำคัญที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์ วัดในพระบรมมหาราชวัง
กรุงเทพมหานคร

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (วัดประจำรัชกาลที่ ๙)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กรุงเทพมหานคร

วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๘)
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๖)
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๗)
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๔)
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๓)
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๒)
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๑)
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย