พระอารามหลวง

พระอารามหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง เช่น วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


วัดสามพระยา
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กรุงเทพมหานคร

วัดท่าหลวง
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
พิจิตร

วัดยานนาวา
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กรุงเทพมหานคร


วัดเกาะหลัก
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัดดาวดึงษาราม
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กรุงเทพมหานคร

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กาญจนบุรี


วัดหัวลำโพง
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กรุงเทพมหานคร

วัดหลวงสุมังคลาราม
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ศรีสะเกษ

วัดปากน้ำ
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กรุงเทพมหานคร


วัดอุดมธานี
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
นครนายก

วัดศรีธรรมาราม
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ยโสธร

วัดอินทรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กรุงเทพมหานคร


วัดศรีมงคลใต้
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
มุกดาหาร

วัดอาวุธวิกสิตาราม
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กรุงเทพมหานคร

วัดโปรดเกศเชษฐาราม
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
สมุทรปราการ


วัดบุรณศิริมาตยาราม
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กรุงเทพมหานคร

วัดจันทน์กะพ้อ
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ปทุมธานี

วัดนรนาถสุนทริการาม
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กรุงเทพมหานคร


วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร (วัดเขาพระงาม)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
ลพบุรี

วัดนวลนรดิศ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดพรหมนิวาส วรวิหาร (วัดขุนยวน)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
พระนครศรีอยุธยา  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย