พระอารามหลวง

พระอารามหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง เช่น วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดสระแก้ว
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
สระแก้ว

วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
บุรีรัมย์

วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
อุบลราชธานี


วัดมหาชัย
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
มหาสารคาม

วัดโพธิ์ชัย(โพธิชัย)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
หนองคาย

วัดท่าตอน
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
เชียงใหม่


วัดพระสิงห์
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
เชียงราย

วัดโพธาราม
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
นครสวรรค์

วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
อุทัยธานี


วัดวิเวกวายุพัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
พระนครศรีอยุธยา

วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กรุงเทพมหานคร

วัดตานีนรสโมสร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ปัตตานี


วัดตันตยาภิรม
พระอาราหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ตรัง

วัดท่าโพธิ์ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
นครศรีธรรมราช

วัดสุรชายาราม (วัดหลุมดิน)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ราชบุรี


วัดเสนหา
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
นครปฐม

วัดเขาบางทราย
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ชลบุรี

วัดบางกระเบา
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ปราจีนบุรี


วัดบึง
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
นครราชสีมา

วัดสำราญนิเวศ
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
อำนาจเจริญ

วัดศรีจันทร์
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ขอนแก่น


2 3 4 5 6 7 8 9 10 »


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย