พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
หน้าแรก ธรรมะในสวน
Share |
ที่มาของโครงการ
กำหนดการฯ
ภาพกิจกรรม ๒๕๕๑
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมปี ๒๕๔๖
ธรรมะจากหลวงพ่อ

 ภาพธรรมะในสวน
   สิงหาคม 2553
   พฤษภาคม 2553
   มกราคม 2553
   ธันวาคม 2552
   เมษายน 2552
   พฤศจิกายน 2552
   มิถุนายน 2552
   พฤษภาคม 2552
   เมษายน 2552
   มีนาคม 2552
   กรกฎาคม 2551
   มิถุนายน 2551
   มกราคม 2550

 ภาพธรรมะในสวน
   ครั้งที่ ๔/๔๙ ๓๐ เม.ย. ๔๙
   ครั้งที่ ๕/๔๙ ๒๘ พ.ค. ๔๙
   ครั้งที่ ๖/๔๙ ๒๕ มิ.ย. ๔๙


ธรรมะในสวน
วันอาทิตย์ที่  28  มิถุนายน 2558
ณ สนามตรงข้ามที่ทำการสวนลุมพินี
ทางเข้าด้านถนนวิทยุ  สวนลุมพินี
……………………………………………………………

กำหนดการ

07.00  น. พระสงฆ์พร้อมกันที่บริเวณจัดกิจกรรม “ธรรมะในสวน”  ฉันภัตาหารเช้า
07.10  น. ผู้ที่มาร่วมงาน   สวดมนต์ทำวัตรเช้า  และสวดสรภัญญะบูชาพระพุทธคุณ  ธรรมคุณ  สังฆคุณ  แล้วนั่งสมาธิ 
07.30  น. ประธานในพิธีจุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีลและฟังบรรยายธรรม
08.10  น. ร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่  ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว และสรรพสัตว์ทั้งหลาย
08.30 น. ร่วมกันตักบาตร  ข้าวสาร  อาหารแห้ง  พระสงฆ์ 9 รูป  จากวัดเดียวกัน
09.00  น. เสร็จพิธี

        หมายเหตุ         เวลาปิดอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้   ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

 

'การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง'
ธ ร ร ม ะ ใ น ส ว น

++ ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ขอเชิญผู้สนใจร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ฟังธรรมร่วมกัน... ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ++

 


ฟังเสียงการบรรยายธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๔๙
ฟังเสียงการบรรยายธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย