พระอารามหลวง

พระอารามหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง เช่น วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


วัดดุสิดาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดเจริญสุขาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
สมุทรสงคราม

วัดอมรินทราราม วรวิหาร (วัดบางหว้าน้อย)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
ราชบุรี

วัดเศวตฉัตร วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
เพชรบุรี


วัดชิโนรสาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร (วัดทองบางพรม)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (วัดชีปะขาว)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดนาคกลาง วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดมหาธาตุ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
เพชรบุรี


วัดพระยาทำ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดหิรัญรูจี วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
น่าน


วัดจันทาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
แพร่

วัดสังข์กระจาย วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
สิงห์บุรี

วัดคูหาสวรรค์ วรวิหาร (วัดศาลาสี่หน้า)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดธรรมามูล วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
ชัยนาท  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย