{ ตอนที่ ๓๑ }

  วีดีโอในหมวดนี้


หลวงพ่อจรัญหลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม
พระอาจารย์สมภพพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
หลวงปู่เทสก์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ท่านพุทธทาสภิกขุท่านพุทธทาสภิกขุ

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ หลักสูตรพระอนาคามี 11-14 พฤศจิกายน 2559 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ หลักสูตรพระโสดาบัน 4-7 พฤศจิกายน 2559 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ หลักสูตรพระโสดาบัน 28-31 ตุลาคม 2559 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ หลักสูตรพระโสดาบัน 21-24 ตุลาคม 2559 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย

Copyright © 2016 · All Rights Reserved · ธรรมะไทย