ปริวาสกรรม

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
รายชื่อวัดที่จัดงานปริวาสกรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย