ปริวาสกรรม

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ป.อ. ปยุตฺโต) รายชื่อสถานที่จัดปริวาสกรรม (เพิ่มเติม) 

  ความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย