ปริวาสกรรม

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

วัดกกเต็น
การดู 685 ครั้ง


 รายชื่อสถานที่จัดปริวาสกรรม (เพิ่มเติม) 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย