พระอารามหลวง

พระอารามหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง เช่น วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
เชียงใหม่

วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
พระนครศรีอยุธยา

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
นครศรีธรรมราช


วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
สิงห์บุรี

วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
นครปฐม

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
ลำพูน


วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
นครปฐม

วัดอุดมธานี
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
นครนายก

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๒)
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
พิษณุโลก

วัดมณีชลขัณฑ์
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ลพบุรี

วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
เชียงใหม่


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
เชียงใหม่

วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
เพชรบุรี

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วมรกต)
วัดพระแก้วมรกต วัดสำคัญที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์ วัดในพระบรมมหาราชวัง
กรุงเทพมหานคร


วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
สระบุรี

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
ชลบุรี

วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
พระนครศรีอยุธยา


วัดศาลาปูน วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
พระนครศรีอยุธยา

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๗)
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
นครพนม  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย