ปริวาสกรรม

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

รายการงานปริวาสกรรมประจำปีทั่วประเทศ
  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย