มงคล ๓๘ ประการ

มงคล คือเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ นำมาจากบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมี "มงคลชีวิต" ซึ่งมี ๓๘ ประการได้แก่

 • "กรรมของโลก ของชาติ ของส่วนรวม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• "เพราะบุญเพราะบาป" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• "เชื่อกรรมและผลของกรรมไว้ก่อน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• "เรื่องของบุญของบาป" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
Loading...

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย