มงคล ๓๘ ประการ

มงคล คือเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ นำมาจากบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมี "มงคลชีวิต" ซึ่งมี ๓๘ ประการได้แก่

 • "ความกลัวเป็นเหตุ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

• "ให้สงบเสียก่อนค่อยพิจารณา" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

• "หลงทางดีกว่าหลงโลก" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

• "ล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
Loading...

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย