ทำเนียบวัดไทย

เว็บไซท์ ธรรมะไทย ได้รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับวัดไทยในเมืองไทย และต่างประเทศ เพื่อการศึกษาและเป็นแหล่งค้นคว้า หาความรู้เกี่ยวกับวัดและข้อมูลทั่วไป
    วัดประจำรัชกาล

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พระอารามหลวง ชั้นเอก
วัดประจำรัชกาลที่ ๑

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก
วัดประจำรัชกาลที่ ๒
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชโอรสาราม
พระอารามหลวง ชั้นเอก
วัดประจำรัชกาลที่ ๓

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
พระอารามหลวง ชั้นเอก
วัดประจำรัชกาลที่ ๔
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระอารามหลวง ชั้นเอก
วัดประจำรัชกาลที่ ๕
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดบวรนิเวศวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก
วัดประจำรัชกาลที่ ๖

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระอารามหลวง ชั้นเอก
วัดประจำรัชกาลที่ ๗
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดสุทัศนเทพวราราม
พระอารามหลวง ชั้นเอก
วัดประจำรัชกาลที่ ๘
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
พระอารามหลวง ชั้นตรี
วัดประจำรัชกาลที่ ๙

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
วัดประจำรัชกาลที่ ๑๐

    กรุงเทพมหานคร - พระอารามหลวง ชั้นเอก

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดพระแก้วมรกต
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ
วัดประจำรัชกาลที่ ๑

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ
วัดประจำรัชกาลที่ ๒

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ
วัดประจำรัชกาลที่ ๘
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก
วัดประจำรัชกาลที่ ๓
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก
วัดประจำรัชกาลที่ ๔

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก
วัดประจำรัชกาลที่ ๕
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก
วัดประจำรัชกาลที่ ๖

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก


    กรุงเทพมหานคร - พระอารามหลวง ชั้นโท

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชบุรณ ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท


คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชาธิวาส วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดอนงคาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท

    กรุงเทพมหานคร - พระอารามหลวง ชั้นตรี

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดหนัง ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชนัดดาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดดุสิดาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดเทพธิดาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดชิโนรสาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดบุปผาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชผาติการาม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดปรินายก วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดมหรรณพาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดตรีทศเทพ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
วัดประจำรัชกาลที่ ๑๐

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชคฤห์ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดอินทาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดจันทาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดปากน้ำ
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดอินทรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดยานนาวา
พระอารามหลวง ชั้นตรี

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดเสมียนนารี
พระอารามหลวง ชั้นตรี


    กรุงเทพมหานคร - วัดราษฏร์

คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดยางสุทธาราม
วัดราษฏร์
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดนาคปรก
วัดราษฏร์

    ภาคกลาง
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
       
    ภาคเหนือ
คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
รายละเอียด
คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
วัดท่าหลวง
วัดนาควัชรโสภณ
วัดจองกลาง-จองคำ
วัดร่องขุ่น
วัดโพธิ์ประทับช้าง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
    ภาคตะวันออก
คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กดูรายละเอียด
 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กดูรายละเอียด
    ภาคใต้
คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กดูรายละเอียด
คลิ๊กดูรายละเอียด
   แสดงความคิดเห็น

วัดประจำรัชกาล
พระอารามหลวง
ทำเนียบวัดไทย
วัดไทยในต่างประเทศ
ข้อมูลวัดทางสถิติ
ข้อมูลวัดไทยในต่างแดน
ไหว้พระ ๙ วัด (ททท.)
ระเบียบปฏิบัติ การไปวัด
พระอารามหลวงชั้นเอก
พระอารามหลวงทั้งหมด
วัดกรุงเทพมหานคร
วัดภาคเหนือ
วัดภาคกลาง
วัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดภาคตะวันออก
วัดภาคใต้
พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ
พระอารามหลวงชั้นเอก
พระอารามหลวงชั้นโท
พระอารามหลวงชั้นตรี
 
English

+ รายชื่อและที่อยู่วัดไทย ทั่วประเทศ +
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
TourWatThai• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 7

• "ห้ามมิให้ทำลายชีวิตร่างกาย" (สมเด็จพระญาณสังวร)

• น้ำส้มคั้นสดรสดีรามอินทรากม2

• (5 นาที) สมาธิเพื่อรักตัวเอง | Healing heart meditation | EP.112

• พระคุณแม่ทดแทนเท่าไหร่ไม่รู้หมด


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย