พระอารามหลวง

พระอารามหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง เช่น วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดราชาธิวาสวิหาร ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
สุโขทัย

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
ลำพูน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
พิษณุโลก


วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
พระนครศรีอยุธยา

วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
พระนครศรีอยุธยา

วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
พระนครศรีอยุธยา


วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
สุราษฎร์ธานี

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
นครศรีธรรมราช

วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
นครพนม


วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
เชียงใหม่

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
ชลบุรี

วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
สระบุรี


วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
นครปฐม

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย