พระอารามหลวง

พระอารามหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง เช่น วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


วัดวิเวกวายุพัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
พระนครศรีอยุธยา

วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กรุงเทพมหานคร

วัดตานีนรสโมสร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ปัตตานี


วัดตันตยาภิรม
พระอาราหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ตรัง

วัดท่าโพธิ์ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
นครศรีธรรมราช

วัดสุรชายาราม (วัดหลุมดิน)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ราชบุรี


วัดเสนหา
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
นครปฐม

วัดเขาบางทราย
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ชลบุรี

วัดบางกระเบา
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ปราจีนบุรี


วัดบึง
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
นครราชสีมา

วัดสำราญนิเวศ
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
อำนาจเจริญ

วัดศรีจันทร์
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ขอนแก่น


วัดแจ้งแสงอรุณ
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
สกลนคร

วัดสวนดอก
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
เชียงใหม่

วัดพญาภู
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
น่าน


วัดคลองโพธิ์
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
อุตรดิตถ์

วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กำแพงเพชร

วัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
สิงห์บุรี


วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
พระนครศรีอยุธยา

วัดบางนาใน
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กรุงเทพมหานคร

วัดชลธาราสิงเห (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
นราธิวาส  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย