พระอารามหลวง

พระอารามหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง เช่น วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


วัดเขาแก้ว วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
สระบุรี

วัดเทพธิดาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดหนัง ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดอ่างทอง วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
อ่างทอง

วัดกลาง วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
สมุทรปราการ

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
ชลบุรี


วัดทรงธรรม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
สมุทรปราการ

วัดบางพระ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
ชลบุรี

วัดป่าโมก วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
อ่างทอง


วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กาญจนบุรี

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดมหรรณพาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดเศวตฉัตร วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร (วัดเขาวัง)
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
เพชรบุรี


วัดมหาธาตุ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นชั้นตรี ชนิดชนิดวรวิหาร
ราชบุรี

วัดมหาธาตุ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
เพชรบุรี

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
เพชรบุรี

วัดโสธรวราราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
ฉะเชิงเทรา  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย