พระอารามหลวง

พระอารามหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง เช่น วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๑)
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๒)
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๓)
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๔)
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๗)
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๖)
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๘)
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (วัดประจำรัชกาลที่ ๙)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กรุงเทพมหานคร


วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วมรกต)
วัดพระแก้วมรกต วัดสำคัญที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์ วัดในพระบรมมหาราชวัง
กรุงเทพมหานคร

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
นครปฐม

วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
สระบุรี

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
ชลบุรี


วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
เชียงใหม่

วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
นครพนม

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
นครศรีธรรมราช


วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
สุราษฎร์ธานี

วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
พระนครศรีอยุธยา

วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
พระนครศรีอยุธยา  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย