พระอารามหลวง

พระอารามหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง เช่น วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
แพร่

วัดสังข์กระจาย วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
สิงห์บุรี


วัดคูหาสวรรค์ วรวิหาร (วัดศาลาสี่หน้า)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดธรรมามูล วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
ชัยนาท

วัดอินทาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดกษัตราธิราช วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
พระนครศรีอยุธยา

วัดราชคฤห์ วรวิหาร (วัดมอญ)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
เชียงใหม่


วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดเขาแก้ว วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
สระบุรี

วัดสว่างอารมณ์ วรวิหาร (วัดจวน)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
สุโขทัย


วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดเพชรสมุทร วรวิหาร (หลวงพ่อวัดบ้านแหลม)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
สมุทรสงคราม

วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร


วัดมณีบรรพต วรวิหาร (วัดเขาแก้ว)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
ตาก

วัดมหรรณพาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดอ่างทอง วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
อ่างทอง


วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

วัดมหาธาตุ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นชั้นตรี ชนิดชนิดวรวิหาร
ราชบุรี

วัดภคินีนาถ วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย